Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów

Studia te umożliwiają psychologom uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych oraz nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. przygotowania merytorycznego, podstaw dydaktyki, emisji głosu, pedagogiki oraz metod pracy nauczyciela psychologa w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty, a także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Analiza lokalnego i ogólnopolskiego rynku pracy, monitoring zmian w oświacie oraz analiza trendów w tym zakresie  wskazuje na duże zapotrzebowanie na nauczycieli psychologów wspierających nauczycieli i wychowawców w realizacji zadań zawodowych. Zdobycie do posiadanego wykształcenia merytorycznego dodatkowo kwalifikacji nauczycielskich sprzyjać będzie mobilności zawodowej oraz umożliwi pracę w placówkach oświatowych.

Studia podyplomowe spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 sierpnia 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Cel

Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia.

Korzyści

Psycholog jest przygotowany do pracy w systemie oświaty tj. przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w szczególności do pracy opiekuńczo-wychowawczej, diagnostycznej, edukacyjnej i terapeutycznej z uczniami w różnych okresach rozwojowych oraz udzielaniem pomocy psychologicznej uczniom, rodzicom, opiekunom lub nauczycielom.

Studia podyplomowe uwzględniają warunki Obwieszczenia MEN z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Praktyczny charakter studiów

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów (online), ćwiczeń, warsztatów. Zajęcia praktyczne odbywają się w wymiarze 120 godzin w placówkach oświatowych.

Sylwetka absolwenta

Po zakończeniu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa absolwent jest przygotowany do:

 1. prowadzania badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
 2. diagnozowania sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
 3. udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 4. podejmowania działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 5. minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganiu zaburzeniom zachowania oraz inicjowania różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 6. inicjowania i prowadzenia działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 7. pomocy rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 8. wspierania nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
  • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
  • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Program studiów

I. Pedagogika

 • Pedagogika ogólna
 • Diagnostyka pedagogiczna
 • Podstawy doradztwa zawodowego
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Specyfika zawodu nauczyciela
 • Organizacja i funkcjonowanie systemu oświaty
 • Profilaktyka i terapia pedagogiczna w zakresie niepowodzeń szkolnych
 • Elementy pedagogiki specjalnej i nauczania integracyjnego

II. Metodyka pracy nauczyciela psychologa w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty

 • Psychologiczne podstawy kształcenia
 • Wspomaganie pracy wychowawczej
 • Metodyka oddziaływań wychowawczych
 • Profilaktyka i promocja zdrowia
 • Komunikacja interpersonalna i kultura języka
 • Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne

III. Praktyki zawodowe

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest udział w zajęciach oraz zaliczenie egzaminu weryfikującego wiedzę, umiejętności i kompetencje słuchaczy oraz zaliczenie praktyk zawodowych.

Wymagane dokumenty

Organizacja zajęć

Zajęcia prowadzone w systemie hybrydowym.

Studia rozpoczynają się w marcu (semestr letni) lub w październiku (semestr zimowy).

Zjazdy odbywają się średnio co trzy tygodnie w trybie weekendowym (sobota i niedziela).

Termin rozpoczęcia:

Tarnobrzeg – 10.02.2023 r.

Koszt

Cena: 3 900 zł.* 

*Istnieje możliwość 100% dofinansowania

*Przy jednorazowej opłacie udzielana jest bonifikata w wysokości 5% czesnego

*Uczelnia oferuje bonifikaty rodzinne oraz dla studentów i absolwentów WSEI

*Istnieje możliwość płatności ratalnej

W przypadku zebrania min. 15 osobowej grupy, istnieje możliwość realizacji zajęć stacjonarnych w miejscowościach: Tarnobrzeg, Mielec, Stalowa Wola, Staszów oraz Sandomierz. ​