Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program studiów przewiduje poznawanie metod i technik terapii pedagogicznej z uczniami przejawiającymi specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) oraz kształtowanie umiejętności ich stosowania w pracy indywidualnej jak i grupowej. Zapoznaje z najnowszymi metodami diagnozy zaburzeń rozwojowych w tym również z obszaru zaburzeń integracji sensorycznej. Nowością w zakresie modułów kształcenia jest przygotowanie Słuchacza do organizowania i prowadzenia terapii pedagogicznej z integracją sensoryczną (SI).
UWAGA: studia obejmują moduły diagnozy i terapii integracji sensorycznej oraz terapii behawioralnej

O studiach

Zajęcia z tego modułu realizowane są w profesjonalnych salach do terapii SI. Studia przygotowują również do planowania i realizowania zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i rewalidacyjnych z uczniem niepełnosprawnym – w tym na etapie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Nowością w zakresie modułów kształcenia w tym obszarze jest przygotowanie Słuchacza do organizowania i prowadzenia zajęć rewalidacyjnych w oparciu o SAZ (stosowaną analizę zachowania) – jedną z najbardziej efektywnych strategii uczenia osób z poważnymi zaburzeniami psychicznymi i rozwojowymi w oparciu o metody i techniki behawioralne. Realizacja tego modułu przygotowuje również w profesjonalny sposób do planowania strategii wspierających zachowania pozytywne i modyfikujących zachowania niepożądane w nurcie behawioralnym. Studia trwają trzy semestry i mają charakter kwalifikacyjny. Obejmują 390 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, oraz 120 godzin praktyki. Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy oraz doświadczeni praktycy .

Cel

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu terapii pedagogicznej oraz umożliwienie prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą: z trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami sensorycznymi oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Korzyści

Ukończenie studiów podyplomowych pozwala na zdobycie nowych kwalifikacji, poszerzenie kompetencji i wiedzy nt. diagnozy i terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania, z zaburzeniami z zaburzeniami sensorycznymi oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Studia przygotowują do samodzielnego prowadzenia terapii integracji sensorycznej czy behawioralnej w ramach oddziaływań z zakresu terapii pedagogicznej. Dają możliwość prowadzenia zajęć indywidualnych lub grupowych w placówkach oświatowych, w poradniach psychologiczna – pedagogicznych. Dają również możliwość uruchomienia własnego gabinetu terapii pedagogicznej.

Praktyczny charakter studiów

Studia podyplomowe pozwalają na uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia terapii pedagogicznej i zajęć specjalistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Program studiów ma profil praktyczny, co wyraża się m.in. uwzględnieniem w programie większości zajęć w formie ćwiczeń prowadzonych przez doświadczonych praktyków z zakresu terapii pedagogicznej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie kwalifikacji do pracy w grupach przedszkolnych i klasach szkolnych z dziećmi ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się, w tym integracyjnych, oraz kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uzyskuje tytuł „nauczyciela – specjalisty terapii pedagogicznej”. Absolwenci, którzy posiadają kwalifikacje na poziomie studiów zawodowych, będą mogli prowadzić terapię pedagogiczną tylko w szkołach podstawowych i przedszkolach, a mający wykształcenie magisterskie – we wszystkich typach szkół i placówek.

Absolwent studiów posiada wiedzę z zakresu:

 • rozwoju psychofizycznego dziecka,
 • metodyki pracy terapeutycznej z uczniem,
 • wczesnej interwencji i pomocy dzieciom z zaburzeniami rozwoju mowy oraz zaburzeniami utrudniającymi naukę czytania i pisania,
 • diagnozy pedagogicznej dziecka,
 • przygotowania zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla uczniów z trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami sensorycznymi oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Absolwent posiada umiejętności praktyczne z zakresu:

 • organizacji zajęć terapii pedagogicznej ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania w rozwoju dziecka
 • pracy – konstruowania planów terapeutycznych: okresowych, rocznych i innych,
 • rozpoznawania zaburzeń rozwoju min. języka, dysleksji, dyskalkulii i innych,
 • stymulacji rozwoju psychofizycznego dziecka,
 • doboru metod pracy terapeutycznej,
 • prowadzenia działań edukacyjnych, profilaktycznych – pogadanek dla rodziców na temat zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży np. metod wspierania nauki czytania, pisania, liczenia, rozwoju komunikacji i innych.

Ramowy program studiów

 • Psychologia rozwojowa z elementami psychologii wychowawczej i klinicznej
 • Neuropsychologiczne i medyczne podstawy rozwoju dziecka
 • Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna dla uczniów
 • Pedagogika korekcyjna z podstawami logopedii
 • Diagnostyka psychopedagogiczna z diagnozą dojrzałości szkolnej
 • Uczeń z zaburzeniami i odchyleniami i w rozwoju i zachowaniu w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Diagnostyka psychopedagogiczna z diagnozą dojrzałości szkolnej
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • Metodyka zajęć terapeutycznych i rewalidacyjnych
 • Gry i zabawy ruchowe w terapii pedagogicznej
 • Metodyka pracy z rodziną
 • Neurologiczne podstawy integracji sensorycznej
 • Diagnoza integracji sensorycznej
 • Metodyka terapii integracji sensorycznej dla uczniów z odchyleniami i zaburzeniami w rozwoju i zachowaniu
 • Logopedyczne aspekty terapii integracji sensorycznej
 • Teoretyczne podstawy stosowanej analizy zachowania
 • Metodyka stosowanej analizy zachowania
 • Metodyka pracy nad zachowaniami trudnymi
 • Muzykoterapia i choreoterapia
 • Terapia przez sztuki plastyczne
 • Trening umiejętności społeczno-emocjonalnych z elementami socjoterapii
 • Biblioterapia

Łączna liczba godzin 390 godzin + 120 godzin praktyki

Organizacja zajęć

Zajęcia prowadzone są w sposób Hybrydowy, wykłady realizowane są poprzez e-learning, natomiast ćwiczenia stacjonarnie.

Zajęcia rozpoczynają się w marcu (semestr letni) lub w październiku (semestr zimowy)

Studia trwają 3 semestry (390 godzin oraz 120 godzin praktyki)

Zajęcia odbywają się średnio co trzeci weekend (sobota i niedziela)

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Zasady rekrutacji

Kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister)

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń

Aby zostać przyjętym na studia podyplomowe należy złożyć w NPDN Cogito komplet wymaganych dokumentów:

 • dyplom/odpis ukończenia studiów wyższych
 • wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy
 • wypełnione podanie o przyjęcie na studia
 • dwie fotografie (wymiar: 3,5 x 4,5)

Koszt oraz termin rozpoczęcia

22.10.2022 r. – edycja VI – Tarnobrzeg

– całkowity koszt 3 600 zł.


*Istnieje możliwość 100% dofinansowania

*Przy jednorazowej opłacie udzielana jest bonifikata w wysokości 5% czesnego

*Uczelnia oferuje bonifikaty rodzinne oraz dla studentów i absolwentów WSEI

*Istnieje możliwość płatności ratalnej

W przypadku zebrania min. 15 osobowej grupy, istnieje możliwość realizacji zajęć stacjonarnych w miejscowościach: Tarnobrzeg, Mielec, Stalowa Wola, Staszów oraz Sandomierz.