Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – studia stacjonarne

Program studiów przewiduje poznawanie metod i technik terapii pedagogicznej z uczniami przejawiającymi specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) oraz kształtowanie umiejętności ich stosowania w pracy indywidualnej jak i grupowej. Zapoznaje z najnowszymi metodami diagnozy zaburzeń rozwojowych, w tym również z obszaru zaburzeń integracji sensorycznej. Nowością w zakresie modułów kształcenia jest przygotowanie Słuchacza do organizowania i prowadzenia terapii pedagogicznej z integracją sensoryczną (SI). Szkolenia odbywają się m.in. w Mielcu, ale również w wielu innych miejscowościach.
UWAGA: studia obejmują moduły diagnozy i terapii integracji sensorycznej oraz terapii behawioralnej

O studiach

Zajęcia z terapii pedagogicznej realizowane są w profesjonalnych salach do terapii SI. Studia przygotowują również do planowania i realizowania zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych z uczniem niepełnosprawnym – w tym na etapie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Nowością w zakresie modułów kształcenia w tym obszarze jest przygotowanie Słuchacza do organizowania i prowadzenia zajęć rewalidacyjnych na podstawie SAZ (stosowanej analizy zachowania). Jest to jedna z najbardziej efektywnych strategii uczenia osób z poważnymi zaburzeniami psychicznymi i rozwojowymi w oparciu o metody i techniki behawioralne. Realizacja tego modułu przygotowuje również w profesjonalny sposób do planowania strategii wspierających zachowania pozytywne i modyfikujących zachowania niepożądane w nurcie behawioralnym. Studia trwają trzy semestry i mają charakter kwalifikacyjny. Obejmują 390 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych oraz 120 godzin praktyki. Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy oraz doświadczeni praktycy w miejscowościach takich, jak Mielec, Sandomierz, czy Stalowa Wola.

Cel

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu terapii pedagogicznej oraz umożliwienie prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą: z trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami sensorycznymi oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Korzyści

Ukończenie studiów podyplomowych pozwala na zdobycie nowych kwalifikacji, poszerzenie kompetencji i wiedzy nt. diagnozy i terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania, z zaburzeniami z zaburzeniami sensorycznymi oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Studia przygotowują do samodzielnego prowadzenia terapii integracji sensorycznej czy behawioralnej w ramach oddziaływań z zakresu terapii pedagogicznej. Dają możliwość prowadzenia zajęć indywidualnych lub grupowych w placówkach oświatowych, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Dają również możliwość uruchomienia własnego gabinetu terapii pedagogicznej.

Praktyczny charakter studiów

Studia podyplomowe pozwalają na uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia terapii pedagogicznej i zajęć specjalistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Program studiów ma profil praktyczny, co wyraża się m.in. uwzględnieniem w programie większości zajęć w formie ćwiczeń prowadzonych przez doświadczonych praktyków z zakresu terapii pedagogicznej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie kwalifikacji do pracy w grupach przedszkolnych i klasach szkolnych z dziećmi ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się, w tym integracyjnych, oraz kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uzyskuje tytuł „nauczyciela – specjalisty terapii pedagogicznej”. Absolwenci, którzy posiadają kwalifikacje na poziomie studiów zawodowych, będą mogli prowadzić terapię pedagogiczną tylko w szkołach podstawowych i przedszkolach, a mający wykształcenie magisterskie – we wszystkich typach szkół i placówek.

Absolwent studiów posiada wiedzę z zakresu:

 • rozwoju psychofizycznego dziecka,
 • metodyki pracy terapeutycznej z uczniem,
 • wczesnej interwencji i pomocy dzieciom z zaburzeniami rozwoju mowy oraz zaburzeniami utrudniającymi naukę czytania i pisania,
 • diagnozy pedagogicznej dziecka,
 • przygotowania zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla uczniów z trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami sensorycznymi oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Absolwent posiada umiejętności praktyczne z zakresu:

 • organizacji zajęć terapii pedagogicznej ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania w rozwoju dziecka,
 • pracy – konstruowania planów terapeutycznych: okresowych, rocznych i innych,
 • rozpoznawania zaburzeń rozwoju m.in. języka, dysleksji, dyskalkulii i innych,
 • stymulacji rozwoju psychofizycznego dziecka,
 • doboru metod pracy terapeutycznej,
 • prowadzenia działań edukacyjnych, profilaktycznych – pogadanek dla rodziców na temat zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży np. metod wspierania nauki czytania, pisania, liczenia, rozwoju komunikacji i innych.

Ramowy program studiów

 • Psychologia rozwojowa z elementami psychologii wychowawczej i klinicznej
 • Neuropsychologiczne i medyczne podstawy rozwoju dziecka
 • Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna dla uczniów
 • Pedagogika korekcyjna z podstawami logopedii
 • Diagnostyka psychopedagogiczna z diagnozą dojrzałości szkolnej
 • Uczeń z zaburzeniami i odchyleniami i w rozwoju i zachowaniu w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Diagnostyka psychopedagogiczna z diagnozą dojrzałości szkolnej
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • Metodyka zajęć terapeutycznych i rewalidacyjnych
 • Gry i zabawy ruchowe w terapii pedagogicznej
 • Metodyka pracy z rodziną
 • Neurologiczne podstawy integracji sensorycznej
 • Diagnoza integracji sensorycznej
 • Metodyka terapii integracji sensorycznej dla uczniów z odchyleniami i zaburzeniami w rozwoju i zachowaniu
 • Logopedyczne aspekty terapii integracji sensorycznej
 • Teoretyczne podstawy stosowanej analizy zachowania
 • Metodyka stosowanej analizy zachowania
 • Metodyka pracy nad zachowaniami trudnymi
 • Muzykoterapia i choreoterapia
 • Terapia przez sztuki plastyczne
 • Trening umiejętności społeczno-emocjonalnych z elementami socjoterapii
 • Biblioterapia

Łączna liczba godzin 390 godzin + 120 godzin praktyki

Organizacja zajęć

Zajęcia prowadzone są w sposób hybrydowy.

Zajęcia rozpoczynają się w marcu (semestr letni) lub w październiku (semestr zimowy)

Studia trwają 3 semestry (390 godzin oraz 120 godzin praktyki)

Zajęcia odbywają się średnio co trzeci weekend (sobota i niedziela)

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Akademii WSEI

Zasady rekrutacji

Kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister)

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń

Aby zostać przyjętym na studia podyplomowe należy złożyć w NPDN Cogito komplet wymaganych dokumentów:

 • dyplom/odpis ukończenia studiów wyższych
 • wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy
 • wypełnione podanie o przyjęcie na studia
 • dwie fotografie (wymiar: 3,5 x 4,5)

Koszt oraz termin rozpoczęcia

 

– całkowity koszt 3 450 zł.

*Istnieje możliwość 100% dofinansowania

*Przy jednorazowej opłacie udzielana jest bonifikata w wysokości 5% czesnego

*Uczelnia oferuje bonifikaty rodzinne oraz dla studentów i absolwentów WSEI

*Istnieje możliwość płatności ratalnej

W przypadku zebrania min. 15 osobowej grupy, istnieje możliwość realizacji zajęć stacjonarnych w miejscowościach: Tarnobrzeg, Mielec, Stalowa Wola, Staszów oraz Sandomierz.