Logopedia z alternatywą i wspomagająca komunikację

Czterosemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku „Logopedia z alternatywną i wspomagającą komunikacją” przygotowują specjalistów w zakresie terapii logopedycznej i porozumiewania się (komunikacji z zastosowaniem AAC).

Naukę na studiach mogą rozpocząć osoby bez przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy  (weryfikowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej).

Wymaganym dokumentem od kandydata jest zaświadczenie od logopedy, foniatry lub laryngologa o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy

Kandydaci muszą posiadać przygotowanie pedagogiczne.

 

 

Studia podyplomowe spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 sierpnia 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Cel studiów

Studia mają na celu poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu budowy i funkcjonowania organów mowy, rozpoznawania i korygowania wad wymowy, kryteriów diagnostycznych oraz metod i form prowadzenia zajęć/terapii z porozumiewania się, w tym również z wykorzystaniem AAC oraz logopedycznych z dziećmi i młodzieżą z różnymi zaburzeniami mowy. W czasie studiów uczestnik zdobywa wiedzę specjalistyczną m.in. z zakresu dyslalii, neurologopedii, surdologopedii, tyflologopedii, onkologopedii, balbutologopedii, oligofrenologopedii, logopedii w zaburzeniach ze spektrum autyzmu, emisji i higieny głosu oraz innych specjalistycznych działów w logopedii. Nabywa również umiejętności w obszarze diagnozy i terapii logopedycznej. Znaczne poszerzenie programowe dotyczy diagnozy i terapii pedagogicznej (w tym diagnoza i terapia dysleksji) oraz metod wykorzystywanych w AAC. W ramach bloku tematycznego poruszane są zagadnienia dotyczące roli integracji sensorycznej w procesach rozwoju mowy, logopedyczne aspekty terapii SI, możliwości wspierania rozwoju mowy poprzez terapię ręki, treningi słuchowe. W ramach AAC program studiów obejmuje m.in. język MAKATON, język migowy, piktogramy PIC, PCS i inne. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych II stopnia (magisterskich) z pedagogiki, psychologii, filologii polskiej oraz kierunków medycznych lub innych humanistycznychAbsolwenci mogą wykorzystać zdobyte kwalifikacje do pracy w placówkach szkolnych, wychowawczych i terapeutycznych.

Korzyści

Potrzeba utworzenia studiów o takim charakterze została podyktowana aktualnymi wyzwaniami związanymi z zaburzeniami mowy i komunikacji u dzieci i młodzieży. Złożone dysfunkcje rozwojowe w określonych przypadkach wymagają zastosowania komunikacji wspomagającej bądź alternatywnej (AAC), dostosowanej do indywidualnych możliwości człowieka i umożliwiających efektywny kontakt z otoczeniem. Stąd też absolwent studiów podyplomowych jest wszechstronnie przygotowany do pracy logopedycznej jak i terapii porozumiewania się wyrażającej się m.in. w umiejętnościach:

 • prowadzenia działań z zakresu profilaktyki logopedycznej (wczesnej, w placówkach przedszkolnych oraz w szkołach)
 • przeprowadzenia badań przesiewowych, w celu ustalenia stanu mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • dokonywania oceny stanu komunikacji i możliwości jej rozwoju u osób z zaburzeniami mowy
 • przeprowadzania diagnozowania logopedycznego oraz – odpowiednio do jego wyników – postępowania logopedycznego
 • prowadzenia diagnozy zaburzeń komunikacji językowej u pacjentów po udarach i urazach mózgu, niedosłyszących, jąkających się
 • stosowania metod wspierających i alternatywnych w komunikacji
 • konstruowania i prowadzenia programów terapeutycznych dla pacjentów dorosłych i dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej

Absolwent uzyskuje kwalifikacje z zakresu logopedii i terapii porozumiewania się (AAC). Będzie mógł pracować w tym zakresie w różnego rodzaju placówkach oświatowych (przedszkola, szkoły), placówkach opiekuńczo-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych czy założyć własny gabinet.

Praktyczny charakter studiów

W trakcie studiów podyplomowych realizowane są ścieżki o praktycznym charakterze, przygotowujące absolwentów do pełnego usamodzielnienia w zakresie realizacji diagnozy i terapii logopedycznej oraz porozumiewania się (AAC)

Sylwetka absolwenta

W zakresie wiedzy absolwent studiów zna i rozumie:

 • medyczne, językoznawcze i psychologiczno-pedagogiczne podstawy logopedii
 • zaburzenia mowy, głosu; zaburzenia genetyczne i niepełnosprawności sprzężone
 • rolę integracji sensorycznej w rozwoju mowy i przyswajaniu języka;
 • podstawy neuropsychologii
 • zagadnienie dwujęzyczności i jej rodzaje oraz konsekwencje dwujęzyczności dla rozwoju dziecka
 • zasady wczesnej interwencji i profilaktyki logopedycznej;
 • zasady diagnostyki logopedycznej, w tym również z obszaru porozumiewania się
 • zasady terapii logopedycznej: terapia mowy i porozumiewania się (AAC)
 • metody wykorzystywane w terapii logopedycznej z pacjentem dorosłym i dzieckiem
 • rolę komputera, mediów i nowych technologii w terapii logopedycznej
 • rolę warsztatu pracy logopedy

 

W zakresie umiejętności absolwent studiów:

 • zna językoznawcze i psychologiczno-pedagogiczne podstawy logopedii
 • stosuje działania profilaktyczno-wspomagające
 • zna medyczne podstawy logopedii, stosuje podstawy audiologii i foniatrii, ortodoncji, psychopatologii i psychiatrii, neurologii, neonatologii i fizjoterapii w logopedii
 • analizuje i ocenia rozwój i kształtowanie mowy dziecka oraz psycholingwistykę rozwojową
 • dyzna rolę integracji sensorycznej w rozwoju mowy i przyswajaniu języka
 • określa ryzyko dysleksji oraz dysleksję, w tym przeprowadza jej diagnozę i terapię
 • stosuje różnorodne metody pedagogiczne, logopedyczne w tym metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC) oraz podstawy języka migowego
 • stosuje logorytmikę i logopedię artystyczną
 • realizuje diagnozę, terapię i profilaktykę logopedyczną, w tym terapię z zastosowaniem metod alternatywnych

 

W zakresie kompetencji absolwent studiów:

 • przejawia empatię, wrażliwość etyczną, otwartość, refleksyjność i poczucie odpowiedzialności
 • tworzy klimat przyjazny rozwojowi i funkcjonowaniu dzieci i młodzieży potrzebujących wsparcia w zakresie terapii mowy i porozumiewania się poprzez współpracę z szeroko rozumianym środowiskiem lokalnym oraz rodziną
 • systematycznie uczy się i doskonali własny warsztat zawodowy.

Warunki ukończenia

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z poszczególnych modułów, realizacji praktyki w wymiarze 120 godzin oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego

Ramowy program studiów

 • Anatomia, fizjologia i patologia narządu głosu, mowy i słuchu
 • Podstawy ortodoncji
 • Podstawy audiologii i foniatrii
 • Psychiatria dziecięca
 • Podstawy neurologii dziecięcej
 • Rola neonatologii i fizjoterapii w logopedii
 • Fonetyka i fonologia
 • Semantyka, składnia i morfologia języka polskiego
 • Audiofonologia
 • Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży
 • Psychologia kliniczna dziecka
 • Neuropsychologia
 • Psychoterapia
 • Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej
 • Kształtowanie się języka dziecka w normie i patologii
 • Rozwój psychoruchowy dziecka – parcjalne zaburzenia
 • Rola integracji sensorycznej w zaburzeniach rozwoju mowy i komunikacji
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Zaburzenia głosu
 • Emisja i higiena głosu
 • Logopedia artystyczna
 • Teoria i typologia zaburzeń mowy
 • Diagnoza, profilaktyka i terapia logopedyczna (dyslalia)
 • Neurologopedia ( afazja, alalia, dyzartria, mutyzm, dysfagia)
 • Surdologopedia
 • Oligofrenologopedia
 • Tyflologopedia
 • Balbutologopedia
 • Gerontologopedia
 • Zaburzenia mowy u osób z ASD
 • Onkologopedia
 • Zaburzenia mowy w chorobach otępiennych i psychicznych
 • Logorytmika
 • Metodyka terapii logopedycznej
 • Komputer jako narzędzie wspierające pracę logopedy
 • Diagnoza i terapia specyficznych trudności w uczeniu się
 • Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych
 • Glottodydaktyka
 • Behawioralne strategie uczenia mowy i komunikacji
 • Systemy gestowe
 • Systemy graficzne
 • Pomoce dydaktyczne w AAC

Program studiów: 600 godzin (wykłady, ćwiczenia, warsztaty) oraz 120 godz. praktyka pedagogiczna

Kadra

Kadrę na studiach podyplomowych stanowią osoby posiadające wiedzę i praktyczne doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami komunikacji językowej, w tym głównie praktykujący:  neurologopedzi, logopedzi, lekarze, psycholodzy i pedagodzy specjalni.

Wykaz kadry

Organizacja studiów

 • Studia trwają 4 semestry
 • Zajęcia odbywają się raz w miesiącu
 • Zajęcia będą realizowane podczas zjazdów weekendowych (sobota i niedziela)

Opłaty za studia

Cena: 6000 zł – możliwość płatności w czterech ratach semestralnych po 1500 zł każda lub w dwunastu ratach miesięcznych po 510 zł

Cena ze zniżką dla absolwentów WSEI:  5400 zł * – możliwość płatności w czterech ratach semestralnych po 1350 zł każda lub w dwunastu ratach miesięcznych po 460 zł

Cena ze zniżką za jednorazową płatność: 5700 zł *

 

* Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Termin rozpoczęcia

Tarnobrzeg: 09.03.2023 rok

W przypadku zebrania min. 15 osobowej grupy, istnieje możliwość realizacji zajęć stacjonarnych w miejscowościach: Tarnobrzeg, Mielec, Stalowa Wola, Staszów oraz Sandomierz.