Edukacja dla bezpieczeństwa – studia kwalifikacyjne

Celem studiów jest nabycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” a także zdobycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, umożliwiających pracę w charakterze koordynatora bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych różnych szczebli.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe adresowane są do nauczycieli oraz osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych pedagogicznych lub innych dodatkowo poświadczonych kwalifikacjami pedagogicznymi.

Ramowy program studiów

Program studiów obejmuje 360 godzin zajęć (wykłady, ćwiczenia, warsztaty), 3 semestry

Korzyści dla Absolwentów

Absolwenci studiów podyplomowych  na kierunku „Edukacja dla bezpieczeństwa” uzyskują kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia zajęć z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Zasady rekrutacji

Kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister)

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń

Aby zostać przyjętym na studia podyplomowe należy złożyć w NPDN Cogito komplet wymaganych dokumentów:

  • dyplom/odpis ukończenia studiów wyższych
  • wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy
  • wypełnione podanie o przyjęcie na studia
  • dwie fotografie (wymiar: 3,5 x 4,5)

Koszt

Cena za semestr – 1 200 zł ( 3 600 zł za całość)

Przy jednorazowej opłacie udzielana jest bonifikata w wysokości 5% czesnego

Uczelnia oferuje bonifikaty rodzinne oraz dla studentów i absolwentów WSEI

Istnieje możliwość płatności ratalnej