Integracja sensoryczna z terapią ręki

Trzysemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) z Integracji sensorycznej z terapią ręki umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności z obszaru diagnozy i realizacji zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem atrakcyjnych dla dziecka/pacjenta metod. Studia realizowane są częściowo w formie on-line.

Integracja sensoryczna jak i powiązana z nią terapia ręki ukierunkowana jest na usprawnianie procesów neurobiologicznych i behawioralnych poprzez odpowiednio dobrane aktywności. Studia przeznaczone są dla pedagogów, nauczycieli, absolwentów pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagogów specjalnych, fizjoterapeutów, logopedów oraz terapeutów zajęciowych i psychologów posiadających przygotowanie pedagogiczne. Absolwent studiów uzyskuje uprawnienia/kwalifikacje do prowadzenia obserwacji diagnostyczno- klinicznej i terapii metodą integracji sensorycznej i terapii ręki.

Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę jak i umiejętności, które pozwolą im realizować zadania związane z diagnozą i terapią integracji sensorycznej oraz terapii ręki.

Korzyści

Studia podyplomowe przygotowują do samodzielnej realizacji diagnozy i terapii integracji sensorycznej oraz terapii ręki. Większość placówek edukacyjnych, wychowawczych, terapeutycznych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, klubów malucha itp., stale poszerza swoją ofertę i poszukuje terapeutów SI (integracji sensorycznej). Coraz większe zapotrzebowanie na tego rodzaju terapię sprawia, iż coraz więcej osób decyduje się zdobyć kwalifikacje właśnie w tym obszarze. Atrakcyjność przebiegu terapii SI, terapii ręki jak i ich efektywność sprawia, iż osoby posiadające takie kwalifikacje staną się niezależne zawodowo jak i finansowo (możliwość otworzenia własnego gabinetu).

Sylwetka absolwenta

W zakresie wiedzy absolwent studiów zna i rozumie:

 • metody i techniki potrzebne do profesjonalnej diagnozy i terapii dzieci oraz młodzieży z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego
 • metody pracy z osobą z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego
 • metody edukacyjne wykorzystywane w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego
 • metody wsparcia osób z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego
 • metody wsparcia rodzin osób mających zaburzenia przetwarzania sensorycznego

W zakresie umiejętności absolwent studiów:

 • diagnozować potrzeby dzieci i młodzieży z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego
 • wspierać osoby z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego ( w tym także dzieci i młodzieży)
 • projektować, przeprowadzać oraz ewaluować zajęcia edukacyjno-terapeutyczne i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze mające na celu edukowanie i wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego
 • wspierać rodzinę osoby z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego

W zakresie kompetencji absolwent studiów:

 • przejawia empatię, wrażliwość etyczną, otwartość, refleksyjność i poczucie odpowiedzialności
 • tworzy klimat przyjazny rozwojowi i funkcjonowaniu dzieci i młodzieży z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego poprzez współpracę z szeroko rozumianym środowiskiem lokalnym oraz rodziną
 • systematycznie uczy się i doskonali własny warsztat zawodowy.

Praktyczny charakter studiów

W trakcie studiów podyplomowych realizowane są ścieżki o praktycznym charakterze, przygotowujące absolwentów do pełnego usamodzielnienia w zakresie realizacji diagnozy i terapii integracji sensorycznej oraz terapii ręki.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z poszczególnych modułów, realizacji praktyki w wymiarze 120 godzin oraz przedłożenie pracy końcowej obejmującej indywidualną diagnozę z integracji sensorycznej i terapii ręki.

Ramowy program studiów

 • Psychologia rozwojowa i kliniczna dziecka
 • Neuroanatomia z neurofizjologią
 • Pedagogika specjalna
 • Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej
 • Klasyfikacja zaburzeń przetwarzania sensorycznego
 • Diagnoza i programowanie terapii
 • Diagnoza i metodyka terapii SI dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Diagnoza i metodyka terapii SI dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • Diagnoza i metodyka terapii SI dzieci z zespołem Downa i niepełnosprawnością intelektualną
 • Diagnoza i metodyka terapii SI dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • Diagnoza i metodyka terapii SI dzieci z zaburzeniami werbalno-słuchowymi
 • Stymulacja sensoryczna niemowląt z grupy ryzyka
 • Wybiórczość pokarmowa i obronność dotykowa
 • Diagnoza funkcjonalna i różnicująca
 • Logopedyczny aspekt terapii integracji sensorycznej
 • Ocena rozwoju psycho-ruchowego i sensorycznego niemowląt i dzieci do 4 r.z.
 • Prewencja schorzeń kręgosłupa u terapeuty SI
 • Masaż Shantala
 • Wybrane elementy fizjoterapii wspierające terapię SI u dzieci z niepełnosprawnością ruchową o różnej etiologii
 • Projektowanie i ewaluacja indywidualnych programów rehabilitacyjnych/terapeutycznych/rewalidacyjnych
 • Realizacja terapii SI w procesie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Realizacja terapii SI w placówkach oświatowych
 • Podstawy rozwoju motoryki małej
 • Diagnoza obszaru motoryki małej
 • Metodyka terapia ręki dzieci z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną
 • Metodyka terapia ręki dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Programy i pomoce edukacyjne w terapii ręki
 • Treningi słuchowe
 • Metody alternatywnej i wspomagającej komunikacji

Program studiów: 390 godzin (wykłady, ćwiczenia, warsztaty) oraz 120 godz. praktyka pedagogiczna 

Osoby prowadzące zajęcia

Organizacja studiów

  • Studia trwają 3 semestry
  • Zajęcia odbywają się średnio co trzeci weekend
  • Zajęcia będą realizowane podczas zjazdów weekendowych (sobota i niedziela)

Forma hybrydowa: Połączenie zajęć synchronicznych z zajęciami w bezpośrednim kontakcie (stacjonarnie) 50/50. Wybrane zajęcia będą realizowane na platformie online z elementami czatu lub wideokonferencji, z dostępem do materiałów i ćwiczeń.

Termin rozpoczęcia

Tarnobrzeg: 06.11.2022 rok – III edycja (istnieje możliwość dołączenia do grupy)

Tarnobrzeg: 01.04.2023 rok – IV edycja

Opłaty za studia

Cena: 4 800 zł. ( możliwość płatności w trzech ratach semestralnych lub w dziewięciu ratach miesięcznych)

 

Bonifikaty:

– dla studentów – 15%

– dla absolwentów – 10%

– przy jednorazowej opłacie – 5%

– rodzinna dla drugiej osoby z rodziny – 10%

  Bonifikaty dodatkowe nie łączą się.

* Istnieje możliwość 100% dofinansowania – szczegóły pod numerem 602 788 178

W przypadku zebrania min. 15 osobowej grupy, istnieje możliwość realizacji zajęć stacjonarnych w miejscowościach: Tarnobrzeg, Mielec, Stalowa Wola, Staszów oraz Sandomierz.

Studia podyplomowe spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela; Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (DZ.U.2010.1487) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2017.1643).