Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (z pedagogiką specjalną)

Założenia koncepcyjne studiów podyplomowych dla nauczycieli na kierunku "Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu" wynikają z aktualnych tendencji kształcenia specjalnego oraz potrzeb w obszarze rehabilitacji społecznej i zawodowej. Prawna otwartość wszystkich typów szkół i placówek opiekuńczo-rewalidacyjnych na osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, stwarza konieczność zdobywania i poszerzania wiedzy na temat organizacji procesu edukacyjnego, wychowawczego i terapeutycznego uwzględniającego specyficzne potrzeby tychże osób.

Oferta studiów wypełnia również poważną lukę w dotychczasowym modelu kształcenia nauczycieli, w którym problematyka związana z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w kontekście edukacji, rewalidacji i terapii była najczęściej pomijana. Dotychczasowe specjalizacje w ramach pedagogiki specjalnej, nie odpowiadają współczesnym za potrzebowaniom na edukację i terapię osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Innowacyjność naszej propozycji polega na różnicowym potraktowaniu autyzmu i zaburzeń współwystępujących w obszarach: rozwojowym, rewalidacyjnym i edukacyjnym.

Studia podyplomowe spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela; Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (DZ.U.2010.1487) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2017.1643).

Cel studiów

Prowadzenie studiów podyplomowych ma na celu kształcenie nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie.

Studia podyplomowe mają charakter praktyczny doskonalący, aktualizujący i uzupełniający wiedzę zdobytą w toku studiów wyższych.  

Poszerzają wiedzę specjalistyczną w zakresie:

 • wiedzy psychologicznej i pedagogicznej pozwalającej na zrozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania, w tym szczególnie osób z ASD (zaburzeniami ze spektrum autyzmu)
 • dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej, w tym szczególnie stosowanej wobec osób z ASD
 • umiejętności i kompetencji niezbędnych do kompleksowej realizacji zadań szkoły (dydaktycznych, diagnostycznych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, rewalidacyjnych) w tym szczególnie w zakresie w.w. działań wobec uczniów z ASD
 • umiejętności samodoskonalenia się i uczenia z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod w celu podnoszenia jakości własnego warsztatu pedagogicznego
 • umiejętności komunikowania się przy użyciu różnych technik
 • wrażliwości etycznej, otwartości, empatii i refleksyjności oraz odpowiedzialności za powierzone zadania i osoby stanowiące podmioty jego działań
 • praktycznego przygotowania do realizacji zadań zawodowych 

Sylwetka absolwenta

Osoba kończąca studia: w zależności od posiadanego wykształcenia bazowego posiada uprawnienia do pracy w placówkach specjalnych i integracyjnych (warunkiem jest posiadanie kwalifikacji pedagoga specjalnego z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną). Poza nauczaniem i prowadzeniem terapii absolwent będzie posiadał kwalifikacje do pracy rewalidacyjnej uprawniającej do pracy w placówkach opiekuńczo-rewalidacyjnych dla osób z ASD (autystycznym spektrum zaburzeń) takich jak warsztaty pracy chronionej (aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością), warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu i inne ośrodki rewalidacyjne.

Uzyskane kwalifikacje: do pracy edukacyjnej, wychowawczej i terapeutycznej z osobami z autyzmem i Zespołem Aspergera (w zależności od posiadanego wykształcenia) 

Ramowy program studiów

Autystyczne spektrum zaburzeń – psychomedyczna problematyka rozwoju​

 • Autystyczne spektrum zaburzeń
 • Zaburzenia kliniczne współwystępujące u osób z ASD
 • Propedeutyka interdyscyplinarnej opieki medycznej dla dzieci z ASD

Założenia interdyscyplinarnego wsparcia i diagnozy osoby z ASD i jego rodziny​

 • Diagnoza funkcjonalna osób z ASD
 • Terapia i wsparcie rodziny osoby z ASD
 • Prawne podstawy organizacji edukacji i rewalidacji osób z ASD

Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja przedszkolna dziecka z ASD

 • Strategie psychologiczno-pedagogiczne stosowane w terapii małych dzieci z ASD
 • Zaburzenia mowy i komunikacji u osób z ASD
 • Współpraca z rodzicami dzieci z ASD
 • Planowanie i realizacja procesu wczesnego wspomagania rozwoju, programy IP-WWRD
 • Pedagogika przedszkolna z metodyką pracy z dziećmi z ASD, programowanie i ewaluacja IPET

Edukacja dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu​

 • Edukacja osób z ASD w Polsce i w wybranych krajach
 • Dydaktyka specjalna
 • Metodyka kształcenia i wychowania uczniów z ASD w pierwszym i drugim etapie edukacyjnym
 • Metodyka kształcenia i wychowania uczniów z ASD w szkołach ponadpodstawowych
 • Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia (WOFU), budowa i ewaluacja IPET

Terapia uczniów z ASD w placówce szkolnej

 • Metodyka zajęć terapeutycznych i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z Zespołem Aspergera
 • Metodyka zajęć rewalidacyjnych i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z autyzmem niżej funkcjonujących
 • Metodyka alternatywnych i wspomagających metod komunikacji
 • Podstawy Stosowanej Analizy Zachowania
 • Usprawnianie i stymulacja procesów neurobiologicznych uczniów z ASD w terapii Integracji Sensorycznej

Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z ASD

 • Rehabilitacja społeczna dorosłych osób z ASD z podstawami metodyki
 • Aktywizacja i rehabilitacja zawodowa dorosłych osób z ASD

Łączna liczba godzin: 520 godzin (w tym 120 godzin praktyki)

Pedagogika specjalna (dodatkowy moduł dla osób, które nie posiadają kwalifikacji pedagoga specjalnego)*​

 • Dydaktyka specjalna – koncepcje i systemy kształcenia specjalnego
 • Organizacja procesu kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej – planowanie, organizacja i ewaluacja procesu diagnostycznego

Łączna liczba godzin modułu 7: 120 godzin (w tym 60 godzin praktyki)

 

* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, wymagane są do pracy z osobami z ASD kwalifikacje pedagoga specjalnego.

Organizacja zajęć

Zajęcia prowadzone w systemie hybrydowym

Zajęcia rozpoczynają się w marcu (semestr letni) lub w październiku (semestr zimowy)

Zajęcia odbywają się średnio co trzy tygodnie w trybie weekendowym (sobota i niedziela)

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Zasady rekrutacji

Kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister)

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń

Aby zostać przyjętym na studia podyplomowe należy złożyć w NPDN Cogito komplet wymaganych dokumentów:

dyplom/odpis ukończenia studiów wyższych

wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy

wypełnione podanie o przyjęcie na studia

dwie fotografie (wymiar: 3,5 x 4,5)

Czas trwania studiów

Osoby posiadające kwalifikacje pedagoga specjalnego – 3 semestry, 520 godzin, w tym 120 godzin praktyki (ok. 13 miesięcy)

Osoby bez kwalifikacji pedagoga specjalnego – 4 semestry, 640 godzin, w tym 180 godzin praktyki (ok. 15 miesięcy)

Koszt

Cena: 3 750 zł.* – (1 250 zł. za semestr) – osoby posiadające kwalifikacje pedagoga specjalnego

Cena: 4 250 zł.* – (1 250 zł. za semestr + 500 zł. za moduł z pedagogiki specjalnej) – osoby bez kwalifikacji pedagoga specjalnego

 

*Istnieje możliwość 100% dofinansowania

*Przy jednorazowej opłacie udzielana jest bonifikata w wysokości 5% czesnego

*Uczelnia oferuje bonifikaty rodzinne oraz dla studentów i absolwentów WSEI

*Istnieje możliwość płatności ratalnej

Termin rozpoczęcia

Tarnobrzeg ed. XVII – 18.06.2022 r. (istnieje możliwość dołączenia do grupy)

Tarnobrzeg ed. XVIII – 15.10.2022 r.

W przypadku zebrania min. 15 osobowej grupy, istnieje możliwość realizacji zajęć stacjonarnych w miejscowościach: Tarnobrzeg, Mielec, Stalowa Wola, Staszów oraz Sandomierz.