Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (z pedagogiką specjalną)

Celem realizacji programu jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę umożliwiającą racjonalne programowanie i podejmowanie skutecznych oddziaływań rewidacyjnych i psychokorekcyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży upośledzonej w różnym stopniu (lekkim, umiarkowanym i znacznym), przebywających w placówkach szkolnictwa specjalnego oraz środowisku rodzinnym.

Uczestnicy

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów I i II stopnia wszystkich kierunków, którzy posiadają kwalifikacje pedagogiczne.

Ramowy program studiów

Niepełnosprawność intelektualna – psychospołeczna i medyczna problematyka rozwoju i diagnozy społeczna​

 • Pedagogika specjalna
 • Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
 • Elementy psychologii klinicznej i rozwojowej
 • Potrzeby i zadania rozwojowe osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnych okresach życia

Wczesne wspomaganie rozwoju i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną​

 • Psychologia rewalidacyjna osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca

Założenia interdyscyplinarnego wsparcia dla osoby z niepełnosprawnością intelektualną i jego rodziny​

 • Podstawy prawne funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Praca z rodziną dotkniętą niepełnosprawnością intelektualną
 • Zajęcia rewalidacyjne w pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną

Dydaktyka specjalna i psychopedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną

 • Psychopedagogika kreatywności osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Dydaktyka specjalna
 • Edukacja włączająca

Metodyki kształcenia i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną​

 • Metodyka kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • Metodyka nauczania i wychowania uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej w placówkach specjalnych
 • Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej z osobami ze sprzężoną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną
 • Specyfika pracy z uczniem z całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Dorosłość i starość osób z niepełnosprawnością intelektualną

 • Partnerstwo i seksualność na różnych etapach życia osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Andragogika i geragogiika specjalna osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Rehabilitacja społeczna i zawodowa dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną

Łączna liczba: 445 godzin oraz 120 godzin praktyki

Pedagogika specjalna (dodatkowy moduł dla osób, które nie posiadają kwalifikacji pedagoga specjalnego)*​

 • Dydaktyka specjalna – koncepcje i systemy kształcenia specjalnego
 • Organizacja procesu kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej – planowanie, organizacja i ewaluacja procesu diagnostycznego

Łączna liczba modułu 7: 60 godzin oraz 60 godzin praktyki

* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, wymagane są do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną kwalifikacje pedagoga specjalnego.

Organizacja zajęć

Zajęcia prowadzone są w sposób Hybrydowy, wykłady realizowane są poprzez e-learning, natomiast ćwiczenia stacjonarnie.

Zajęcia odbywają się średnio co trzeci weekend (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów

Osoby posiadające kwalifikacje pedagoga specjalnego – 3 semestry (445 godzin oraz 120 godzin praktyki) ok. 13 miesięcy

Osoby bez kwalifikacji pedagoga specjalnego – 4 semestry (505 godzin oraz 180 godzin praktyki) ok. 15 miesięcy

Absolwenci otrzymują:

Świadectwo ukończenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Zasady rekrutacji

Kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister)

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń

Aby zostać przyjętym na studia podyplomowe należy złożyć w NPDN Cogito komplet wymaganych dokumentów:

 • dyplom/odpis ukończenia studiów wyższych
 • wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy
 • wypełnione podanie o przyjęcie na studia
 • dwie fotografie (wymiar: 3,5 x 4,5)

Koszt oraz termin rozpoczęcia

22.10.2022 r. – edycja VI – Tarnobrzeg

– całkowity koszt 3 800 zł.*

 *cena dla osób posiadających kwalifikacje pedagoga specjlnego – 3 300 zł.

 

*Istnieje możliwość 100% dofinansowania

*Przy jednorazowej opłacie udzielana jest bonifikata w wysokości 5% czesnego

*Uczelnia oferuje bonifikaty rodzinne oraz dla studentów i absolwentów WSEI

*Istnieje możliwość płatności ratalnej

W przypadku zebrania min. 15 osobowej grupy, istnieje możliwość realizacji zajęć stacjonarnych w miejscowościach: Tarnobrzeg, Mielec, Stalowa Wola, Staszów oraz Sandomierz.