Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Kurs realizowany na podstawie § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. poz. 1045) z późniejszymi zmianami.

Cel

Celem kursu jest przygotowanie nauczyciela praktycznej nauki zawodu do planowania i organizowania pracy dydaktycznej i wychowawczej. Zakres tematyczny jest zgodny z ramowym programem kursu pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatwierdzonym przez Departament Kształcenia Nauczycieli MEN. Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu podstaw wiedzy o nauczaniu i wychowaniu oraz metodyki nauczania praktycznej nauki zawodu.

Adresaci kursu

Adresatami kursu są nauczyciele praktycznej nauki zawodu, którzy nie posiadają przygotowania pedagogicznego oraz spełniają jeden z poniższych warunków:

  • ukończyli studia na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami,
  • ukończyli studia na kierunku, którego efekty uczenia się obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym,
  • posiadają świadectwo dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu, którego będą nauczać, a także co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać,
  • posiadają tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać.

Program kursu

kurs będzie realizowany w oparciu o obowiązujący „Program ramowy kursu pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu” wydany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Termin

po zebraniu grupy

Koszt

1400 zł.