Zdalna edukacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, zespołem aspergera, a ich funkcjonowanie

Przygotowanie nauczycieli specjalistów do stosowania nowych metod i technik pracy zdalnej z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie, Zespołem Aspergera oraz autystycznym. Doskonalenie umiejętności w zakresie wspierania rodziców uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w czasie nauczania zdalnego i radzenie sobie z trudnymi zachowaniami tych uczniów w okresie pandemii.

Ramowy program studiów

Uczestnicy otrzymują materiały metodyczne oraz zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego. 

Adresaci kursu

Pedagodzy pracujący zdalnie z osobami z autyzmem, Zespołem Aspergera w różnego rodzaju ośrodkach i placówkach edukacyjnych oraz pracujący z osobami niepełnosprawnymi lub osobami przejawiającymi zachowania trudne (np. prowadzącymi zajęcie rewalidacyjne, wyrównawcze).

Forma szkolenia

Online za pośrednictwem Google Meets, kurs realizowany w czasie rzeczywistym z możliwością prowadzenia dyskusji oraz zadawania pytań osobie prowadzącej.

Czas trwania

12 godzin dydaktycznych

Prowadzący

mgr Renata Litwińska – pedagog specjalny (oligofrenopedagog), nauczyciel dyplomowany, Terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju i nauczania dzieci z autyzmem w tym z zespołem Aspergera. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie na wydziale Pedagogiki i Psychologii. Specjalizuje się nauczaniem, terapią dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, dzieci niepełnosprawnych intelektualnie oraz z trudnościami adaptacyjnymi w Zespole Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu od 1988r. Prowadzi terapię indywidualną i grupową, Trening Umiejętności Społecznych dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera. Tworzy programy ujednoliconych oddziaływań dla pedagogów i rodziców w pracy i terapii dzieci i młodzieży z autyzmem, z trudnymi zachowaniami. Tworzy indywidualne programy terapeutyczno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

mgr Anna Suszczyńska – psycholog (Uniwersytet Jagielloński, Psychologia Stosowana), terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, oligofrenopedagog, diagnosta dzieci i młodzieży. Psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnobrzegu. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi ze spectrum autyzmu. Jest specjalistą w zakresie diagnozy, terapii i edukacji osób z ASD. Instruktor programów ORE. Prowadzi wykłady w ramach studiów podyplomowych z zakresu psychologii dzieci i młodzieży na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz na Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu.

Koszt

170 zł./osoba*

*bonifikata dla naszych:

– absolwentów 10%

– studentów 30%

 

nr konta do wpłat:

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Cogito

nr: 57 1600 1462 1888 1509 8000 0001