Zarządzanie w oświacie – studia kwalifikacyjne

Celem studiów jest uzyskanie przez uczestników kwalifikacji z zakresu organizacji i zarządzania placówką oświatową, zapoznanie słuchaczy z istotą zarządzania w instytucji oświatowej z uwzględnieniem nowoczesnych metod kierowania i zarządzania zmianą oświatową oraz programowaniem i projektowaniem pracy szkoły. Specjalna uwaga zostanie poświęcona procedurom budowania jakości pracy szkoły w celu jej rozwoju, nowoczesnym technologiom informacyjnym, projektowania i prowadzenia finansów szkoły.

Ramowy program studiów

Program studiów obejmuje 200 godzin zajęć (wykłady, ćwiczenia, warsztaty), 3 semestry

Korzyści dla absolwentów

Absolwenci Studiów Podyplomowych „Zarządzanie w oświacie” uzyskują kwalifikacje z zakresu organizacji i zarządzania placówką oświatową.

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla dyrektorów oraz kandydatów na dyrektorów szkół i kierowników wydziałów oświaty Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Zasady rekrutacji

Kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister)

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń

Aby zostać przyjętym na studia podyplomowe należy złożyć w NPDN Cogito komplet wymaganych dokumentów:

  • dyplom/odpis ukończenia studiów wyższych
  • wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy
  • wypełnione podanie o przyjęcie na studia
  • dwie fotografie (wymiar: 3,5 x 4,5)

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Koszt

3 600 zł.

W przypadku zebrania min. 15 osobowej grupy, istnieje możliwość realizacji zajęć stacjonarnych w miejscowościach: Tarnobrzeg, Mielec, Stalowa Wola, Staszów oraz Sandomierz.