Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualna – studia stacjonarne

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli, psychologów, pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych, terapeutów, lekarzy, pielęgniarek do: pracy w poradnictwie rodzinnym i psychoseksualnym; prowadzenia edukacji prorodzinnej; nauczania przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” w szkole podstawowej, gimnazjum oraz szkołach ponadgimnazjalnych.

Ramowy program studiów

Da nauczycieli chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” 110 godzin zajęć (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria),

Korzyści dla absolwentów

Ukończenie studiów podyplomowych  na kierunku Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualna pozwala uzyskać gruntowną wiedzę niezbędną do pracy w poradnictwie rodzinnym oraz prowadzenia edukacji seksualnej. Studia przeznaczone są również dla osób posiadających kwalifikacje do nauczania w danym typie szkoły; zarówno po studiach magisterskich jak i licencjackich wszystkich specjalności kierunku pedagogika i kierunków nauczycielskich (np. mających przygotowanie pedagogiczne do nauczania biologii, wychowania fizycznego, etyki, filozofii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów medycznych, przysposobienia obronnego lub innych pokrewnych, a także pełniących funkcję pedagoga szkolnego lub psychologa szkolnego), zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do nauczania w/w przedmiotu w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkołach ponadgimnazjalnych.

Adresaci studiów

nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy szkolni, pracownicy socjalni, terapeuci, lekarze, pielęgniarki

Zasady rekrutacji:

Kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister)

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń

Aby zostać przyjętym na studia podyplomowe należy złożyć w NPDN Cogito komplet wymaganych dokumentów:

  • dyplom/odpis ukończenia studiów wyższych
  • wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy
  • wypełnione podanie o przyjęcie na studia
  • dwie fotografie (wymiar: 3,5 x 4,5)

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Koszt:

1 500 zł za semestr ( 2 lub 3 semestry)