Szkolna interwencja profilaktyczna

Program "Szkolna Interwencja Profilaktyczna" opracowany został przez zespół pracowników Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej “Pro-M” Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Adresowany jest bezpośrednio do rad pedagogicznych i nauczycieli – realizatorów szkół wszystkich poziomów edukacyjnych (podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych). Służy przede wszystkim przygotowaniu szkół/nauczycieli do podejmowania działań interwencyjnych wobec uczniów sięgających po substancje psychoaktywne (nikotyna, alkohol, narkotyki, dopalacze).

Metoda interwencji profilaktycznej może być stosowana w momencie ujawnienia faktu eksperymentowania przez ucznia z substancjami psychoaktywnymi lub podejrzenia o tego typu zachowania ryzykowne. Jednym z elementów interwencji jest współpraca z rodzicami ucznia, która polega na wsparciu emocjonalnym rodziców, edukacji w zakresie wiedzy o substancjach odurzających oraz wspólnej pomocy dziecku.

Główne cele interwencji

 1. Z perspektywy ucznia z grupy ryzyka: zapobieganie dalszemu używaniu substancji psychoaktywnych przez ucznia poprzez podejmowanie przez szkołę działań interwencyjnych z udziałem rodziców i nastawionych na udzielenie pomocy oraz wsparcia, które polega na:
 • utrzymaniu więzi z dzieckiem,
 • nawiązaniu przez szkołę współpracy z uczniem i rodzicami,
 • udzieleniu wsparcia rodzicom ucznia w rozwiązywaniu problemu.
 1. Z perspektywy społeczności szkolnej: zapobieganie problemom związanym z używaniem substancji psychoaktywnych przez uczniów poprzez konsekwentne stosowanie procedury interwencji, które umacnia obowiązujące w szkole zasady i normy. Składa się na to:
 • wprowadzenie zmian o charakterze systemowym,
 • podjęcie decyzji przez radę pedagogiczną o stosowaniu metody interwencji w szkole,
 • budowanie motywacji nauczycieli do rozwijania ich kompetencji zawodowych.

ETAP I – 4-godzinne szkolenie dla rady pedagogicznej

 • budowanie przekonania, że metoda interwencji może być przydatna,
 • rozpoczęcie dyskusji na temat celów, założeń i przebiegu działań,
 • wyłonienie nauczycieli, którzy zostaną przygotowani do prowadzenia działań interwencyjnych.
 • cele i schemat postępowania interwencyjnego wobec ucznia sięgającego po środki psychoaktywne,
 • podstawy prawne interwencji profilaktycznej w szkole,
 • wiedza na temat substancji psychoaktywnych,
 • znaczenie i zasady dobrej współpracy w gronie pedagogicznym.

ETAP II – 12-godzinne szkolenie dla wybranych nauczycieli

Przygotowanie wybranych nauczycieli do:

 • prowadzenia rozmów interwencyjnych z uczniem i rodzicami,
 • sporządzania kontraktu dla ucznia we współpracy z rodzicami,
 • adekwatnej oceny efektów własnych działań.
 • praktyczne wykorzystanie wiedzy o substancjach psychoaktywnych,
 • zasady porozumiewania się w sytuacjach konfliktowych,
 • sytuacja psychologiczna uczestników interwencji: nauczycieli, uczniów i rodziców,
 • prezentacja procesu interwencji i ćwiczenie poszczególnych elementów: rozmowy z uczniem, rozmowy z rodzicami, opracowywanie kontraktu.

Koszt realizacji szkolenia

1 etap – szkolenie całej rady pedagogicznej w szkole ( szkolenie to ma na celu poinformowanie o celach oraz sposobach realizacji postępowanie interwencyjnego).

Cena: 800 zł (4 godz. szkolenie)

2 etap – szkolenie warsztatowe dotyczące szczegółów postępowania interwencyjnego dla osób udzielających wsparcia, 2-3 osoby wybrane z grona pedagogicznego.

Cena: 450 zł od osoby (12 godz. szkolenie warsztatowe)

Osoba prowadząca

Anna Suszczyńska –

psychoterapeuta (Uniwersytet SWPS w Warszawie), psycholog (Uniwersytet Jagielloński, Psychologia Stosowana), terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, oligofrenopedagog, diagnosta dzieci i młodzieży. Psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnobrzegu. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi ze spectrum autyzmu. Jest specjalistą w zakresie diagnozy, terapii i edukacji osób z ASD. Instruktor programów ORE. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla nauczycieli, rodziców i studentów w Niepublicznej Placówce Doskonalenia Nauczycieli Cogito. Prowadzi wykłady w ramach studiów podyplomowych z zakresu psychologii dzieci i młodzieży na Akademii WSEI w Lublinie oraz na Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu.

 

Lista instruktorów ORE