Przygotowanie pedagogiczne

Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu „Przygotowanie pedagogiczne” nadadzą kwalifikacje pedagogiczne niezbędne do pracy w charakterze nauczyciela oraz wyposażą słuchaczy w wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, a także dydaktyki.

Cel

Celem studiów z pedagogiki jest uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do nauczania dzieci, młodzieży i dorosłych. Dodatkowo zajęcia pozwolą na przygotowanie słuchaczy do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, a także zapoznanie z klasycznymi i nowymi metodami nauczania oraz z istotnymi wymogami reformy systemu edukacji.

Sylwetka absolwenta

Po zakończeniu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela absolwent :

 • posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia się,
 • posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu
 • posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów,
 • wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów,
 • umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces
 • charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności.
 • jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela.

Korzyści

Uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do nauczania dzieci, młodzieży i dorosłych, które mogą być wykorzystywane jako dopełnienie kwalifikacji merytorycznych, umożliwiających nauczanie danego przedmiotu w szkołach i placówkach oświaty na poszczególnych etapach edukacyjnych. Dodatkowo pozwolenie na prowadzenie przedmiotów zawodowych w szkołach i placówkach kształcących w zawodach (zgodnie z wcześniej uzyskanymi kwalifikacjami na poziomie licencjackim czy magisterskim). Ponadto uzyskanie uprawnień do prowadzenia działalności szkoleniowej w danej specjalności oraz przygotowanie słuchaczy do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły. Szkolenia odbywają się w miejscowościach takich, jak Sandomierz oraz Stalowa Wola.

Ramowy program studiów

Program studiów: 390 godzin (wykłady, ćwiczenia, warsztaty) oraz 150 godz. praktyka pedagogiczna

Organizacja zajęć

Zajęcia rozpoczynają się w marcu (semestr letni) lub w październiku (semestr zimowy)

Studia trwają 3 semestry

Zajęcia odbywają się średnio 2 razy w miesiącu w trybie weekendowym, w soboty i w niedziele od godz. 9:00

Wykłady ( 170 godz. ) realizowane są poprzez e-learning

Zasady rekrutacji

Kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister)

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń

Aby zostać przyjętym na studia podyplomowe należy złożyć w NPDN Cogito komplet wymaganych dokumentów:

 • dyplom/odpis ukończenia studiów wyższych
 • wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy
 • wypełnione podanie o przyjęcie na studia
 • dwie fotografie (wymiar: 3,5 x 4,5)

Opłaty za studia

Cena za semestr – 1 250 zł ( 3 750 zł za całość)

Przy jednorazowej opłacie udzielana jest bonifikata w wysokości 5% czesnego

Uczelnia oferuje bonifikaty rodzinne oraz dla studentów i absolwentów WSEI

Istnieje możliwość płatności ratalnej

Planowany termin rozpoczęcia

I termin – Tarnobrzeg – 20.04.2024 r. (możliwość dołączenia do grupy)

II termin – Tarnobrzeg – 26.10.2024 r.

W przypadku zebrania min. 15 osobowej grupy, istnieje możliwość realizacji zajęć stacjonarnych w miejscowościach: Tarnobrzeg, Mielec, Stalowa Wola, Staszów oraz Sandomierz.

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Akademii WSEI

Studia podyplomowe spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 sierpnia 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela