„DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI CYFROWYCH NAUCZYCIELI” – Zakończony

realizowane w ramach projektu grantowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie  „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość.” Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Projekt jest dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

„DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI CYFROWYCH NAUCZYCIELI” - ed. I

W ramach grantu realizowanego przez NPDN Cogito w okresie od 1.01.2022 r. do 30.06.2022 r. przeszkoliliśmy 150 nauczycieli szkół i placówek oświatowych.
Szkolenia stacjonarne obejmowały moduły 1 oraz 3. Natomiast moduły 2,4 oraz 5 zrealizowane zostały w sposób zdalny poprzez platformę Google Meet.
Uczestniczy szkoleń otrzymali pakiety dydaktyczne zawierające m.in. scenariusze oraz konspekty zajęć.
Program szkoleń został przygotowany przez ekspertów ORE zajmujących się rozwijaniem umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz cyfryzacją procesu kształcenia.

W ramach projektu realizowane są następujące moduły:

 • Relacje i klimat klasy podstawą efektywnej edukacji, w tym edukacji zdalnej
 • Zdalna klasa jako zespół – jak budować wspólnotę online – integracja, komunikacja, współpraca
 • Motywacja i uczenie się w procesie edukacji zdalnej
 • Różnice indywidualne uczniów w procesie zdalnego nauczania i uczenia się
 • Sytuacje trudne i sposoby radzenia sobie z nimi
 • Sposoby zadbania o dobrostan nauczyciela
 • Lekcja stacjonarna a zdalna – rola i zadania nauczyciela, efekty uczenia się w edukacji zdalnej
 • Rodzaje zajęć w zdalnej edukacji szkolnej
 • Metody dydaktyczne w edukacji zdalnej, w tym metody budujące wiedzę, metody rozwijające umiejętności, metody aktywizujące uczniów i umożliwiające pracę/uczenie się w zespołach
 • Metoda projektów w nauczaniu zdalnym
 • Planowanie toku lekcji edukacji zdalnej – krok po kroku
 • Specyfika przedmiotowa edukacji zdalnej
 • Specyfika metodyki edukacji zdalnej w pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi
 • Przegląd wybranych narzędzi do zdalnego nauczania, w tym ZPE oraz zaawansowane funkcje Microsoft Teams, Zoom, Google Meet
 • Dobór narzędzi z uwzględnieniem m.in. etapu rozwoju ucznia, celów edukacyjnych, specyfiki przedmiotowej
 • Panel użytkownika – informacje ogólne
 • Komponowanie własnego materiału z wykorzystaniem teczki i w kreatorze
 • Tworzenie ścieżek nauki
 • Udostępnianie zadań wygenerowanych w kreatorze i ich sprawdzanie
 • Wykorzystanie panelu administracyjnego do tworzenia zaawansowanych materiałów (kursy, ankiety) oraz przeglądania raportów
 • Narzędzia do komunikacji i ich wykorzystanie w procesie edukacji zdalnej
 • Zasady netykiety
 • Efektywne wyszukiwanie informacji – tworzenie zapytań, specjalistyczne wyszukiwarki
 • Tworzenie oraz dobór multimedialnych zasobów dydaktycznych z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego
 • E-zasoby – przegląd rekomendowanych platform i serwisów edukacyjnych, zawierających zasoby edukacyjne oraz narzędzia do samodzielnego tworzenia materiałów edukacyjnych