Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Kurs realizowany na podstawie § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. poz. 1045) z późniejszymi zmianami. Program kursu zatwierdzony przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Cel szkolenia

Uzyskanie przez absolwentów kursu wymaganych kwalifikacji pedagogicznych do prowadzenia praktycznej nauki zawodu z uczniami i młodocianymi pracownikami realizującymi program nauczania danego zawodu w zakładach pracy bądź w rzemiośle.

Ramowy program studiów

Forma zajęć

Kurs realizowany ON-LINE na platformie Google Meet. Uczestnicy będą na żywo brali udział w kursie z możliwością zadawania pytań. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będą również dostępne prezentacje i materiały którymi będzie zarządzał Ekspert.

Terminy

do 02.10.2021 r. do 07.11.2021 r.

Koszt

550 zł./os.