Innowacyjne i aktywizujące metody nauczania-uczenia się w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów

Umiejętność uczenia się jest rozumiana jako zdolność konsekwentnego i wytrwałego uczenia się, organizowania własnego rozwoju, zarówno indywidualnie, jak i w grupach. Kompetencja ta obejmuje świadomość własnego procesu uczenia się i potrzeb z tym związanych, identyfikowanie dostępnych możliwości oraz zdolność pokonywania przeszkód w celu osiągnięcia powodzenia w uczeniu się. Umiejętność uczenia się oznacza nabywanie, przetwarzanie i przyswajanie nowej wiedzy i umiejętności, a także poszukiwanie i korzystanie ze wskazówek. Pozwala ona na spożytkowanie wcześniejszych doświadczeń w celu stosowania wiedzy i umiejętności w różnorodnych sytuacjach.

Program szkolenia koncentruje się na aktywizujących strategiach i metodach nauczania i uczenia się, w efekcie których uczniowie będą mieli możliwość rozwijania kompetencji kluczowych, a przede wszystkim umiejętności uczenia się istotnej w przygotowaniu ich do wyzwań XXI wieku.

Ramowy program szkolenia

Osoby prowadzące

mgr Anna Suszczyńska – psychoterapeuta (Uniwersytet SWPS w Warszawie), psycholog (Uniwersytet Jagielloński, Psychologia Stosowana), terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, oligofrenopedagog, diagnosta dzieci i młodzieży. Psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnobrzegu. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi ze spectrum autyzmu. Jest specjalistą w zakresie diagnozy, terapii i edukacji osób z ASD. Instruktor programów ORE. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla nauczycieli, rodziców i studentów w Niepublicznej Placówce Doskonalenia Nauczycieli Cogito. Prowadzi wykłady w ramach studiów podyplomowych z zakresu psychologii dzieci i młodzieży na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz na Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu.

dr Ewa Urbańska – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki; Temat doktoratu: Doskonalenie nauczycieli a ich zachowania twórcze i samopoczucie zawodowe. Ukończone liczne formy doskonalenia zawodowego  w ORE, w tym dotyczące zarządzania innowację pedagogiczną w szkole.  Wieloletnie  doświadczenie w prowadzeniu szkoleniowych  rad pedagogicznych i warsztatów dotyczących wdrażania i dokumentowania innowacji pedagogicznych w placówkach oświatowych. Prowadzenie licznych szkoleń on-line, w tym z zakresu opracowania, wdrażania i dokumentowania  innowacji pedagogicznej w placówce oświatowej.

Forma zajęć

ON-LINE

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych

Koszt

160 zł./os.