Edukacja włączająca – studia stacjonarne

Studia podyplomowe z zakresu "Edukacja włączająca przygotowuje pedagogów do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w zakresie edukacji włączającej.

Studia dedykowane są dla absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne, pragnących uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w zakresie edukacji włączającej.

Wraz z rozpowszechnieniem idei edukacji włączającej, powstała potrzeba kształcenia specjalistów w zakresie organizacji edukacji włączającej w placówkach ogólnodostępnych i integracyjnych (przedszkola i szkoły). Nasze studia mają charakter kwalifikacyjny i spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

Cel

Celem jest przygotowanie fachowców, specjalistów – pedagogów specjalnych, którzy w ramach swoich zadań będą odpowiedzialni za zarządzanie i realizację edukacji włączającej.

Dla kogo

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów I i II stopnia wszystkich kierunków, którzy posiadają kwalifikacje pedagogiczne.

Osoby bez kwalifikacji pedagoga specjalnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, realizują dodatkowo moduł z Pedagogiki specjalnej.

Korzyści

Słuchacze zdobędą niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które pozwolą im na optymalne zrealizowanie swojej roli w placówce ogólnodostępnej lub integracyjnej. Będą przygotowani do organizowania edukacji, rehabilitacji, resocjalizacji i socjoterapii ucznia z SPE i SPR (ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i specjalnymi potrzebami rozwojowymi). Studia zarówno uzupełnią jak i zaktualizują wiedzę w zakresie organizacji pracy z uczniem z SPE.

Sylwetka absolwenta

“Edukacja włączająca” nadaje dodatkowe kwalifikacje pedagogom w zakresie zarządzania i realizowania procesu edukacji włączającej w placówkach ogólnodostępnych i integracyjnych. Stają się oni szkolnymi lub przedszkolnymi specjalistami – pedagogami specjalnymi edukacji włączającej na wszystkich etapach edukacyjnych. Absolwent może pracować w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – ogólnodostępnych lub integracyjnych (także z oddziałami integracyjnymi), realizujących program edukacji włączającej.

Warunki ukończenia studiów

 • Uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych.
 • Aktywność na wszystkich zajęciach objętych programem nauczania, ich pozytywne zaliczenie oraz zdanie wymaganych egzaminów.
 • Realizacja i zaliczenie praktyk zawodowych u opiekuna praktyk (wymiar 120 godzin).
 • Zdanie egzaminu końcowego jako potwierdzenie nabytych kompetencji zawodowych (bez pisania pracy dyplomowej).

Czas trwania studiów

3 semestry – 375 godzin + 120 godzin praktyk – realizowane w ok. 12 miesięcy

4 semestry (z modułem Pedagogika specjalna) – 435 godzin + 180 godzin praktyk – realizowane w ok. 14 miesięcy

Program studiów

I MODUŁ

Kształcenie kierunkowe:

 • Przygotowanie psychologiczne do pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w dydaktyce specjalnej
 • Praktyki zawodowe

II MODUŁ

Edukacja włączająca:

 • Teorie edukacji integracyjnej i włączającej
 • Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych, planowanie, realizacja i monitoring działań wspierających
 • Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych
 • Programy wychowawcze w edukacji integracyjnej i włączającej
 • Praktyki zawodowe

Łączna liczba: 375 godzin + 120 godzin praktyki

III MODUŁ – osoby realizujące dodatkowy modół z Pedagogiki specjalnej*

Pedagogika specjalna:

 • Dydaktyka specjalna – koncepcje i systemy kształcenia specjalnego
 • Organizacja procesu kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej – planowanie, organizacja i ewaluacja procesu diagnostycznego
Łączna liczba: 60 godzin + 60 godzin praktyki
 
*Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, wymagane są do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną kwalifikacje pedagoga specjalnego.

Organizacja studiów

Zajęcia prowadzone w systemie hybrydowym.

Rozpoczęcie w marcu (semestr letni) lub w październiku (semestr zimowy).

Zjazdy odbywają się średnio co trzy tygodnie w trybie weekendowym (sobota i niedziela).

 

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Lubelskiej Akademii WSEI

Koszt:

Cena: 4 500 zł.* – (1 500 zł. za semestr) – osoby posiadające kwalifikacje pedagoga specjalnego

Cena: 6 000 zł.* – (1 500 zł. za semestr) – osoby bez kwalifikacji pedagoga specjalnego

*Istnieje możliwość 100% dofinansowania

*Przy jednorazowej opłacie udzielana jest bonifikata w wysokości 5% czesnego

*Uczelnia oferuje bonifikaty rodzinne oraz dla studentów i absolwentów WSEI

*Istnieje możliwość płatności ratalnej

Termin rozpoczęcia

Tarnobrzeg ed. I – do ustalenia

W przypadku zebrania min. 15 osobowej grupy, istnieje możliwość realizacji zajęć stacjonarnych w miejscowościach: Tarnobrzeg, Mielec, Stalowa Wola, Staszów oraz Sandomierz.