Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – studia stacjonarne

Założenia koncepcyjne studiów podyplomowych dla nauczycieli na kierunku "Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu" wynikają z aktualnych tendencji kształcenia specjalnego oraz potrzeb w obszarze rehabilitacji społecznej i zawodowej. Prawna otwartość wszystkich typów szkół i placówek opiekuńczo-rewalidacyjnych na osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, stwarza konieczność zdobywania i poszerzania wiedzy na temat organizacji procesu edukacyjnego, wychowawczego i terapeutycznego uwzględniającego specyficzne potrzeby tychże osób.

Bez pedagogiki specjalnej

Z pedagogiką specjalną

Oferta studiów wypełnia również poważną lukę w dotychczasowym modelu kształcenia nauczycieli, w którym problematyka związana z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w kontekście edukacji, rewalidacji i terapii była najczęściej pomijana. Dotychczasowe specjalizacje w ramach pedagogiki specjalnej, nie odpowiadają współczesnym za potrzebowaniom na edukację i terapię osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Innowacyjność naszej propozycji polega na różnicowym potraktowaniu autyzmu i zaburzeń współwystępujących w obszarach: rozwojowym, rewalidacyjnym i edukacyjnym.

Studia podyplomowe spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela; Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (DZ.U.2010.1487) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2017.1643).

Cel studiów

Prowadzenie studiów podyplomowych ma na celu kształcenie nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie.

Studia podyplomowe mają charakter praktyczny doskonalący, aktualizujący i uzupełniający wiedzę zdobytą w toku studiów wyższych.  

Poszerzają wiedzę specjalistyczną w zakresie:

 • wiedzy psychologicznej i pedagogicznej pozwalającej na zrozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania, w tym szczególnie osób z ASD (zaburzeniami ze spektrum autyzmu)
 • dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej, w tym szczególnie stosowanej wobec osób z ASD
 • umiejętności i kompetencji niezbędnych do kompleksowej realizacji zadań szkoły (dydaktycznych, diagnostycznych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, rewalidacyjnych) w tym szczególnie w zakresie w.w. działań wobec uczniów z ASD
 • umiejętności samodoskonalenia się i uczenia z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod w celu podnoszenia jakości własnego warsztatu pedagogicznego
 • umiejętności komunikowania się przy użyciu różnych technik
 • wrażliwości etycznej, otwartości, empatii i refleksyjności oraz odpowiedzialności za powierzone zadania i osoby stanowiące podmioty jego działań
 • praktycznego przygotowania do realizacji zadań zawodowych 

Sylwetka absolwenta

Osoba kończąca studia w zależności od posiadanego wykształcenia bazowego posiada uprawnienia do pracy w placówkach specjalnych i integracyjnych (warunkiem jest posiadanie kwalifikacji pedagoga specjalnego). Poza nauczaniem i prowadzeniem terapii absolwent będzie posiadał kwalifikacje do pracy rewalidacyjnej uprawniającej do pracy w placówkach opiekuńczo-rewalidacyjnych dla osób z ASD (autystycznym spektrum zaburzeń) takich jak warsztaty pracy chronionej (aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością), warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu i inne ośrodki rewalidacyjne.

Uzyskane kwalifikacje: do pracy edukacyjnej, wychowawczej i terapeutycznej z osobami z autyzmem i Zespołem Aspergera w tym jako nauczyciel wspomagający.

Ramowy program studiów

Autystyczne spektrum zaburzeń – psychomedyczna problematyka rozwoju​

 • Autystyczne spektrum zaburzeń
 • Zaburzenia kliniczne współwystępujące u osób z ASD
 • Propedeutyka interdyscyplinarnej opieki medycznej dla dzieci z ASD

Założenia interdyscyplinarnego wsparcia i diagnozy osoby z ASD i jego rodziny​

 • Diagnoza funkcjonalna osób z ASD
 • Terapia i wsparcie rodziny osoby z ASD
 • Prawne podstawy organizacji edukacji i rewalidacji osób z ASD

Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja przedszkolna dziecka z ASD

 • Strategie psychologiczno-pedagogiczne stosowane w terapii małych dzieci z ASD
 • Zaburzenia mowy i komunikacji u osób z ASD
 • Współpraca z rodzicami dzieci z ASD
 • Planowanie i realizacja procesu wczesnego wspomagania rozwoju, programy IP-WWRD
 • Pedagogika przedszkolna z metodyką pracy z dziećmi z ASD, programowanie i ewaluacja IPET

Edukacja dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu​

 • Edukacja osób z ASD w Polsce i w wybranych krajach
 • Dydaktyka specjalna
 • Metodyka kształcenia i wychowania uczniów z ASD w pierwszym i drugim etapie edukacyjnym
 • Metodyka kształcenia i wychowania uczniów z ASD w szkołach ponadpodstawowych
 • Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia (WOFU), budowa i ewaluacja IPET

Terapia uczniów z ASD w placówce szkolnej

 • Metodyka zajęć terapeutycznych i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z Zespołem Aspergera
 • Metodyka zajęć rewalidacyjnych i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z autyzmem niżej funkcjonujących
 • Metodyka alternatywnych i wspomagających metod komunikacji
 • Podstawy Stosowanej Analizy Zachowania
 • Usprawnianie i stymulacja procesów neurobiologicznych uczniów z ASD w terapii Integracji Sensorycznej

Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z ASD

 • Rehabilitacja społeczna dorosłych osób z ASD z podstawami metodyki
 • Aktywizacja i rehabilitacja zawodowa dorosłych osób z ASD

Łączna liczba godzin: 520 godzin (w tym 120 godzin praktyki)

Pedagogika specjalna (dodatkowy moduł dla osób, które nie posiadają kwalifikacji pedagoga specjalnego)*​

 • Dydaktyka specjalna – koncepcje i systemy kształcenia specjalnego
 • Organizacja procesu kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej – planowanie, organizacja i ewaluacja procesu diagnostycznego

Łączna liczba godzin modułu 7: 120 godzin (w tym 60 godzin praktyki)

* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, wymagane są do pracy z osobami z ASD kwalifikacje pedagoga specjalnego.

*WAŻNE! Moduł ten nie nadaje kwalifikacji do pracy na stanowisku Pedagoga specjalnego w szkole po 2026 roku. Aby uzyskać takie kwalifikacje należy ukończyć 3 semestralne studia podyplomowe na kierunku „Edukacja włączająca” lub 5 letnie na kierunku „Pedagogika specjalna”. Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikacji Pedagoga specjalnego: https://npdncogito.pl/2022/09/15/pedagog-specjalny-w-szkolach-i-przedszkolach-od-1-wrzesnia-2022-r/

Organizacja zajęć

Zajęcia prowadzone w systemie stacjonarnym

Zjazdy odbywają się średnio raz w miesiącu w trybie weekendowym (sobota i niedziela).

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Lubelskiej Akademii WSEI

Zasady rekrutacji

Kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister) oraz posiadających kwalifikacje nauczycielskie (przygotowanie pedagogiczne).

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń.

Aby zostać przyjętym na studia podyplomowe należy złożyć w NPDN Cogito komplet wymaganych dokumentów:

dyplom/odpis ukończenia studiów wyższych

wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy

wypełnione podanie o przyjęcie na studia

dwie fotografie (wymiar: 3,5 x 4,5)

Czas trwania studiów

Osoby posiadające kwalifikacje pedagoga specjalnego – 3 semestry, 520 godzin, w tym 120 godzin praktyki (ok. 13 miesięcy)

Osoby bez kwalifikacji pedagoga specjalnego – 4 semestry, 640 godzin, w tym 180 godzin praktyki (ok. 15 miesięcy)

Koszt

Cena: 4 500 zł.* – (1 500 zł. za semestr) – osoby posiadające kwalifikacje pedagoga specjalnego

Cena: 6 000 zł.* – (1 500 zł. za semestr – 4 semestry) – osoby bez kwalifikacji pedagoga specjalnego

*Istnieje możliwość 100% dofinansowania

*Przy jednorazowej opłacie udzielana jest bonifikata w wysokości 5% czesnego

*Uczelnia oferuje bonifikaty rodzinne oraz dla studentów i absolwentów WSEI

*Istnieje możliwość płatności ratalnej

Termin rozpoczęcia

Tarnobrzeg ed. XIX – 16.03.2024 r.

W przypadku zebrania min. 15 osobowej grupy, istnieje możliwość realizacji zajęć stacjonarnych w miejscowościach: Tarnobrzeg, Mielec, Stalowa Wola, Staszów oraz Sandomierz.