Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – studia stacjonarne

Celem realizacji programu jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę umożliwiającą racjonalne programowanie i podejmowanie skutecznych oddziaływań rewidacyjnych i psychokorekcyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży upośledzonej w różnym stopniu (lekkim, umiarkowanym i znacznym), przebywających w placówkach szkolnictwa specjalnego oraz środowisku rodzinnym.

Bez pedagogiki specjalnej

Z pedagogiką specjalną

Dla kogo

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów I i II stopnia wszystkich kierunków, którzy posiadają kwalifikacje pedagogiczne.

Ramowy program studiów

Niepełnosprawność intelektualna – psychospołeczna i medyczna problematyka rozwoju i diagnozy społeczna​

 • Pedagogika specjalna
 • Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
 • Elementy psychologii klinicznej i rozwojowej
 • Potrzeby i zadania rozwojowe osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnych okresach życia

Wczesne wspomaganie rozwoju i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną​

 • Psychologia rewalidacyjna osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca

Założenia interdyscyplinarnego wsparcia dla osoby z niepełnosprawnością intelektualną i jego rodziny​

 • Podstawy prawne funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Praca z rodziną dotkniętą niepełnosprawnością intelektualną
 • Zajęcia rewalidacyjne w pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną

Dydaktyka specjalna i psychopedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną

 • Psychopedagogika kreatywności osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Dydaktyka specjalna
 • Edukacja włączająca

Metodyki kształcenia i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną​

 • Metodyka kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • Metodyka nauczania i wychowania uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej w placówkach specjalnych
 • Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej z osobami ze sprzężoną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną
 • Specyfika pracy z uczniem z całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Dorosłość i starość osób z niepełnosprawnością intelektualną

 • Partnerstwo i seksualność na różnych etapach życia osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Andragogika i geragogiika specjalna osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Rehabilitacja społeczna i zawodowa dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną

Łączna liczba: 445 godzin oraz 120 godzin praktyki

Pedagogika specjalna (dodatkowy moduł dla osób, które nie posiadają kwalifikacji pedagoga specjalnego)*​

 • Dydaktyka specjalna – koncepcje i systemy kształcenia specjalnego
 • Organizacja procesu kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej – planowanie, organizacja i ewaluacja procesu diagnostycznego

Łączna liczba modułu 7: 60 godzin oraz 60 godzin praktyki

* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, wymagane są do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną kwalifikacje pedagoga specjalnego.

*WAŻNE! Moduł ten nie nadaje kwalifikacji do pracy na stanowisku Pedagoga specjalnego w szkole po 2026 roku. Aby uzyskać takie kwalifikacje należy ukończyć 3 semestralne studia podyplomowe na kierunku “Edukacja włączająca” lub 5 letnie na kierunku “Pedagogika specjalna”. Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikacji Pedagoga specjalnego: https://npdncogito.pl/2022/09/15/pedagog-specjalny-w-szkolach-i-przedszkolach-od-1-wrzesnia-2022-r/

Organizacja zajęć

Zajęcia prowadzone są w sposób stacjonarny.

Zajęcia odbywają się średnio co trzeci weekend (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów

Osoby posiadające kwalifikacje pedagoga specjalnego – 3 semestry (445 godzin oraz 120 godzin praktyki) ok. 13 miesięcy

Osoby bez kwalifikacji pedagoga specjalnego – 4 semestry (505 godzin oraz 180 godzin praktyki) ok. 15 miesięcy

Absolwenci otrzymują:

Świadectwo ukończenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Lubelskiej Akademii WSEI

Zasady rekrutacji

Kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister)

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń

Aby zostać przyjętym na studia podyplomowe należy złożyć w NPDN Cogito komplet wymaganych dokumentów:

 • dyplom/odpis ukończenia studiów wyższych
 • wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy
 • wypełnione podanie o przyjęcie na studia
 • dwie fotografie (wymiar: 3,5 x 4,5)

Koszt oraz termin rozpoczęcia

Tarnobrzeg – do uzgodnienia

Całkowity koszt 6 000 zł.*

 *cena dla osób posiadających kwalifikacje pedagoga specjalnego – 4 500 zł.

*Istnieje możliwość 100% dofinansowania

*Przy jednorazowej opłacie udzielana jest bonifikata w wysokości 5% czesnego

*Uczelnia oferuje bonifikaty rodzinne oraz dla studentów i absolwentów WSEI

*Istnieje możliwość płatności ratalnej

W przypadku zebrania min. 15 osobowej grupy, istnieje możliwość realizacji zajęć stacjonarnych w miejscowościach: Tarnobrzeg, Mielec, Stalowa Wola, Staszów oraz Sandomierz.