PLACÓWKA AKREDYTOWANA

PRZEZ PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY

Wspomaganie szkół

Oferta, której celem jest kompleksowe wspomaganie rozwoju szkoły.
Zapewnimy Państwu doskonalenie pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami oraz pomoc w praktycznym wykorzystaniu nabytej wiedzy i umiejętności.

OFERUJEMY:
- opracowanie (we współpracy z dyrektorem i nauczycielami) szczegółowej diagnozy potrzeb szkoły i pracujących w niej nauczycieli (bezpłatnie),
- opracowanie ścieżki wspomagania rozwoju wybranego obszaru (bezpłatnie),
- realizację wybranych przez Radę Pedagogiczną form doskonalenia kompetencji zawodowych (odpłatnie),
- wsparcie procesu monitorowania efektów wdrażanej zmiany (bezpłatnie).

DLACZEGO KOMPLEKSOWE WSPARCIE JEST KOŻYSTNE DLA SZKOŁY?

Efektywny system wspomagania pracy szkoły zakłada odchodzenie od incydentalnych, jednorazowych, krótkich form szkoleniowych na rzecz planowego procesu „szytego na miarę” konkretnej szkoły oraz realną pomoc w przełożeniu nowych umiejętności na szkolną praktykę. Oferta wsparcia przedstawiona przez naszą placówkę jest punktem wyjścia do wspólnego zaplanowania potrzebnych działań (warsztaty, spotkania z ekspertami, konsultacje i inne formy doskonalenia). Nasze propozycje obejmują wspomaganie takich obszarów pracy szkoły jak: budowa systemu wsparcia pracy wychowawców klas, praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych , budowa szkolnego programu współpracy ze środowiskiem lokalnym, organizacja i funkcjonowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego czy realizacja projektu edukacyjnego.

Serdecznie zapraszamy
do współpracy