PLACÓWKA AKREDYTOWANA

PRZEZ PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY

Integracja sensoryczna z terapią ręki

Trzysemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) z Integracji sensorycznej z terapią ręki umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności z obszaru diagnozy i realizacji zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem atrakcyjnych dla dziecka/pacjenta metod. Studia realizowane są częściowo w formie on-line.

Trzysemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) z Integracji sensorycznej z terapią ręki umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności z obszaru diagnozy i realizacji zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem atrakcyjnych dla dziecka/pacjenta metod. Studia realizowane są częściowo w formie on-line. Integracja sensoryczna jak i powiązana z nią terapia ręki ukierunkowana jest na usprawnianie procesów neurobiologicznych i behawioralnych poprzez odpowiednio dobrane aktywności. Studia przeznaczone są dla pedagogów, nauczycieli, absolwentów pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagogów specjalnych, fizjoterapeutów, logopedów oraz terapeutów zajęciowych i psychologów posiadających przygotowanie pedagogiczne. Absolwent studiów uzyskuje uprawnienia/kwalifikacje do prowadzenia obserwacji diagnostyczno- klinicznej i terapii metodą integracji sensorycznej i terapii ręki.

 

Studia podyplomowe spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela; Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (DZ.U.2010.1487) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2017.1643).

 

Film promujący

 

Cel studiów:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę jak i umiejętności, które pozwolą im realizować zadania związane z diagnozą i terapią integracji sensorycznej oraz terapii ręki.

 

Korzyści:

Studia podyplomowe przygotowują do samodzielnej realizacji diagnozy i terapii integracji sensorycznej oraz terapii ręki. Większość placówek edukacyjnych, wychowawczych, terapeutycznych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, klubów malucha itp., stale poszerza swoją ofertę i poszukuje terapeutów SI (integracji sensorycznej). Coraz większe zapotrzebowanie na tego rodzaju terapię sprawia, iż coraz więcej osób decyduje się zdobyć kwalifikacje właśnie w tym obszarze. Atrakcyjność przebiegu terapii SI, terapii ręki jak i ich efektywność sprawia, iż osoby posiadające takie kwalifikacje staną się niezależne zawodowo jak i finansowo (możliwość otworzenia własnego gabinetu).

 

 

Sylwetka absolwenta:

W zakresie wiedzy absolwent studiów zna i rozumie:

 • metody i techniki potrzebne do profesjonalnej diagnozy i terapii dzieci oraz młodzieży z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego
 • metody pracy z osobą z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego
 • metody edukacyjne wykorzystywane w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego
 • metody wsparcia osób z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego
 • metody wsparcia rodzin osób mających zaburzenia przetwarzania sensorycznego

W zakresie umiejętności absolwent studiów:

 • diagnozować potrzeby dzieci i młodzieży z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego
 • wspierać osoby z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego ( w tym także dzieci i młodzieży)
 • projektować, przeprowadzać oraz ewaluować zajęcia edukacyjno-terapeutyczne i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze mające na celu edukowanie i wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego
 • wspierać rodzinę osoby z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego

W zakresie kompetencji absolwent studiów:

 • przejawia empatię, wrażliwość etyczną, otwartość, refleksyjność i poczucie odpowiedzialności
 • tworzy klimat przyjazny rozwojowi i funkcjonowaniu dzieci i młodzieży z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego poprzez współpracę z szeroko rozumianym środowiskiem lokalnym oraz rodziną
 • systematycznie uczy się i doskonali własny warsztat zawodowy.


 

Praktyczny charakter studiów:

W trakcie studiów podyplomowych realizowane są ścieżki o praktycznym charakterze, przygotowujące absolwentów do pełnego usamodzielnienia w zakresie realizacji diagnozy i terapii integracji sensorycznej oraz terapii ręki.

 

 

Warunki ukończenia studiów:

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z poszczególnych modułów, realizacji praktyki w wymiarze 120 godzin oraz przedłożenie pracy końcowej obejmującej indywidualną diagnozę z integracji sensorycznej i terapii ręki.

 

 

Program studiów:

MODUŁ 1. Neuropsychologiczne założenia rozwoju dziecka – realizowane on-line

 1. Psychologia rozwojowa i kliniczna dziecka
 2. Neuroanatomia z neurofizjologią
 3. Pedagogika specjalna

MODUŁ 2. Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej i diagnozy – realizowane on-line

 1. Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej
 2. Klasyfikacja zaburzeń przetwarzania sensorycznego

MODUŁ 3. Metodyka terapii integracji sensorycznej – realizowane stacjonarnie

 1. Diagnoza i programowanie terapii
 2. Diagnoza i metodyka terapii SI dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 3. Diagnoza i metodyka terapii SI dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
 4. Diagnoza i metodyka terapii SI dzieci z zespołem Downa i niepełnosprawnością intelektualną
 5. Diagnoza i metodyka terapii SI dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 6. Diagnoza i metodyka terapii SI dzieci z zaburzeniami werbalno-słuchowymi
 7. Stymulacja sensoryczna niemowląt z grupy ryzyka
 8. Wybiórczość pokarmowa i obronność dotykowa

 MODUŁ 4. Diagnoza różnicująca i funkcjonalna – realizowane on-line

 1. Diagnoza funkcjonalna i różnicująca
 2. Logopedyczny aspekt terapii integracji sensorycznej
 3. Ocena rozwoju psycho-ruchowego i sensorycznego niemowląt i dzieci do 4 r.z.

MODUŁ 5. Fizjoterapeutyczne aspekty w terapii integracji sensorycznej – realizowane stacjonarnie

 1. Prewencja schorzeń kręgosłupa u terapeuty SI
 2. Masaż Shantala
 3. Wybrane elementy fizjoterapii wspierające terapię SI u dzieci z niepełnosprawnością ruchową o różnej etiologii

MODUŁ 6. Integracja sensoryczna w placówkach oświatowych oraz we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka– realizowane on-line

 1. Projektowanie i ewaluacja indywidualnych programów rehabilitacyjnych/terapeutycznych/rewalidacyjnych
 2. Realizacja terapii SI w procesie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 3. Realizacja terapii SI w placówkach oświatowych

MODUŁ 7. Diagnoza i metodyka terapia ręki – realizowane stacjonarnie

 1. Podstawy rozwoju motoryki małej
 2. Diagnoza obszaru motoryki małej
 3. Metodyka terapia ręki dzieci z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną
 4. Metodyka terapia ręki dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 5. Programy i pomoce edukacyjne w terapii ręki

MODUŁ 8. Metody wspomagające terapię integracji sensorycznej - realizowane stacjonarnie

 1. Treningi słuchowe
 2. Metody alternatywnej i wspomagającej komunikacji

 

Program studiów: 390 godzin (wykłady, ćwiczenia, warsztaty) oraz 120 godz. praktyka pedagogiczna 

 

Osoby prowadzące zajęcia:

Kadra - pobierz plik

 

Organizacja studiów:

 • Studia trwają 3 semestry
 • Zajęcia odbywają się średnio co trzeci weekend
 • Zajęcia będą realizowane podczas zjazdów weekendowych (sobota i niedziela)

 

Termin i miejsce rozpoczęcia:

Tarnobrzeg: 08.10.2022 rok - III edycja

 

Opłaty za studia:

 • Cena: 4 800 zł.
 ( możliwość płatności w trzech ratach semestralnych lub w dziewięciu ratach miesięcznych)

Bonifikaty:

- dla studentów - 15%

- dla absolwentów - 10%

- przy jednorazowej opłacie - 5%

- rodzinna dla drugiej osoby z rodziny - 10%

  Bonifikaty dodatkowe nie łączą się.

 

* Istnieje możliwość 100% dofinansowania - szczegóły pod numerem 602 788 178

 

 

 

 

 

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Miejsce prowadzenia zajęć: Tarnobrzeg, Sandomierz, Mielec, Staszów.

W przypadku zebrania min. 15 osobowej grupy istnieje możliwość zorganizowania zajęć w innych miejscowościach.