PLACÓWKA AKREDYTOWANA

PRZEZ PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

Studia podyplomowe spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 sierpnia 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Analiza lokalnego i ogólnopolskiego rynku pracy, monitoring zmian w oświacie oraz analiza trendów w tym zakresie  wskazuje na duże zapotrzebowanie na nauczycieli zawodu w odradzającym się obecnie kształceniu zawodowym.

Zdobycie do posiadanego wykształcenia merytorycznego dodatkowo kwalifikacji nauczycielskich sprzyjać będzie mobilności zawodowej oraz umożliwi prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług szkoleniowych w danej specjalności.

CEL

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do nauczania dzieci, młodzieży i dorosłych oraz przygotowanie słuchaczy do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły,  a także zapoznanie z klasycznymi i nowymi metodami nauczania oraz z istotnymi wymogami reformy systemu edukacji.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Po zakończeniu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela absolwent :

 • posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia się,
 • posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu
 • posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów,
 • wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów,
 • umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces
 • charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności.
 • jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela.

 

Korzyści

Uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do nauczania dzieci, młodzieży i dorosłych.  Kwalifikacja może być wykorzystywana jako dopełnienie kwalifikacji merytorycznych, umożliwiające nauczanie danego przedmiotu (prowadzenia zajęć) w szkołach i placówkach oświaty na poszczególnych etapach edukacyjnych, a także prowadzenie kształcenia przedmiotów zawodowych w szkołach i placówkach kształcących w zawodach.(zgodnie z wcześniej uzyskanymi kwalifikacjami na poziomie licencjackim czy magisterskim). Ponadto uprawnia do prowadzenia działalności szkoleniowej w danej specjalności. Przygotowanie słuchaczy do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.

 

PROGRAM STUDIÓW

 • Psychologia ogólna
 • Psychologia rozwojowa i wychowawcza
 • Pedagogika ogólna
 • Teorie oddziaływań wychowawczych
 • Dydaktyka ogólna
 • Diagnostyka pedagogiczna
 • Komunikacja interpersonalna i kultura języka
 • Psychologia osobowości
 • Psychologia społeczna
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Dydaktyka przedmiotowa
 • Monitorowanie, pomiar i ocena wyników kształcenia
 • Psychologia różnic indywidualnych
 • Podstawy psychologii klinicznej
 • Specyfika zawodu nauczyciela
 • Organizacja i funkcjonowanie systemu oświaty
 • Profilaktyka i terapia pedagogiczna w zakresie niepowodzeń szkolnych
 • Wykorzystanie tik w procesie dydaktycznym
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy. Pierwsza pomoc przed medyczna
 • Elementy pedagogiki specjalnej i nauczania integracyjnego
 • Praktyka pedagogiczna 150 godz.

Program studiów: 390 godzin (wykłady, ćwiczenia, warsztaty) oraz 150 godz. praktyka pedagogiczna

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia rozpoczynają się w marcu (semestr letni) lub w październiku (semestr zimowy)

Studia trwają 3 semestry

Zajęcia odbywają się średnio 2 razy w miesiącu w trybie weekendowym, w soboty i w niedziele od godz. 9:00

Wykłady ( 170 godz. ) realizowane są poprzez e-learning

 

ZASADY REKRUTACJI

Kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister)

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń

Aby zostać przyjętym na studia podyplomowe należy złożyć w NPDN Cogito komplet wymaganych dokumentów:

 

OPŁATY ZA STUDIA

Cena za semestr – 1 250 zł ( 3 750 zł za całość)

Przy jednorazowej opłacie udzielana jest bonifikata w wysokości 5% czesnego

Uczelnia oferuje bonifikaty rodzinne oraz dla studentów i absolwentów WSEI

Istnieje możliwość płatności ratalnej

Planowany termin rozpoczęcia

Tarnobrzeg - 22.10.2022 r.

 

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych WSEI

Miejsce prowadzenia zajęć: Tarnobrzeg, Sandomierz, Mielec, Staszów.

W przypadku zebrania min. 15 osobowej grupy istnieje możliwość zorganizowania zajęć w innych miejscowościach.