PLACÓWKA AKREDYTOWANA

PRZEZ PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika

Celem realizacji programu jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę umożliwiającą racjonalne programowanie i podejmowanie skutecznych oddziaływań rewidacyjnych i psychokorekcyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży upośledzonej w różnym stopniu (lekkim, umiarkowanym i znacznym), przebywających w placówkach szkolnictwa specjalnego oraz środowisku rodzinnym.

Uczestnicy:
Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów I i II stopnia wszystkich kierunków, którzy posiadają kwalifikacje pedagogiczne.

Program studiów:

Moduł 1. Niepełnosprawność intelektualna – psychospołeczna i medyczna problematyka rozwoju i diagnozy społeczna

 1. Pedagogika specjalna
 2. Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną
 3. Diagnostyka psychopedagogiczna
 4. Elementy psychologii klinicznej i rozwojowej
 5. Potrzeby i zadania rozwojowe osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnych okresach życia

Moduł 2. Wczesne wspomaganie rozwoju i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

 1. Psychologia rewalidacyjna osób z niepełnosprawnością intelektualną
 2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 3. Komunikacja alternatywna i wspomagająca

Moduł 3. Założenia interdyscyplinarnego wsparcia dla osoby z niepełnosprawnością intelektualną i jego rodziny

 1. Podstawy prawne funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną
 2. Praca z rodziną dotkniętą niepełnosprawnością intelektualną
 3. Zajęcia rewalidacyjne w pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną

Moduł 4. Dydaktyka specjalna i psychopedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną

 1. Psychopedagogika kreatywności osób z niepełnosprawnością intelektualną
 2. Dydaktyka specjalna
 3. Edukacja włączająca

Moduł 5. Metodyki kształcenia i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną

 1. Metodyka kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 2. Metodyka nauczania i wychowania uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną
 3. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej w placówkach specjalnych
 4. Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej z osobami ze sprzężoną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną
 5. Specyfika pracy z uczniem z całościowymi zaburzeniami rozwoju
 6. Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Moduł 6. Dorosłość i starość osób z niepełnosprawnością intelektualną

 1. Partnerstwo i seksualność na różnych etapach życia osób z niepełnosprawnością intelektualną
 2. Andragogika i geragogiika specjalna osób z niepełnosprawnością intelektualną
 3. Rehabilitacja społeczna i zawodowa dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną

Łączna liczba: 445 godzin oraz 120 godzin praktyki

 

Moduł 7. Pedagogika specjalna (dodatkowy moduł dla osób, które nie posiadają kwalifikacji pedagoga specjalnego)*

 1. Dydaktyka specjalna - koncepcje i systemy kształcenia specjalnego
 2. Organizacja procesu kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
 3. Diagnostyka w pedagogice specjalnej - planowanie, organizacja i ewaluacja procesu diagnostycznego

Łączna liczba modułu 7: 60 godzin oraz 60 godzin praktyki

* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, wymagane są do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną kwalifikacje pedagoga specjalnego.

 


Organizacja zajęć:

Zajęcia prowadzone są w sposób Hybrydowy, wykłady realizowane są poprzez e-learning, natomiast ćwiczenia stacjonarnie.

Zajęcia odbywają się średnio co trzeci weekend (sobota i niedziela)


Czas trwania studiów:

Osoby posiadające kwalifikacje pedagoga specjalnego - 3 semestry (445 godzin oraz 120 godzin praktyki) ok. 13 miesięcy

Osoby bez kwalifikacji pedagoga specjalnego - 4 semestry (505 godzin oraz 180 godzin praktyki) ok. 15 miesięcy

 

Absolwenci otrzymują:

Świadectwo ukończenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

 

Zasady rekrutacji:

Kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister)

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń

Aby zostać przyjętym na studia podyplomowe należy złożyć w NPDN Cogito komplet wymaganych dokumentów:

 

Koszt oraz termin rozpoczęcia:

 

22.10.2022 r. - edycja VI - Tarnobrzeg

- całkowity koszt 3 800 zł.*

 *cena dla osób posiadających kwalifikacje pedagoga specjlnego - 3 300 zł.

 

*Istnieje możliwość 100% dofinansowania

*Przy jednorazowej opłacie udzielana jest bonifikata w wysokości 5% czesnego

*Uczelnia oferuje bonifikaty rodzinne oraz dla studentów i absolwentów WSEI

*Istnieje możliwość płatności ratalnej

Miejsce prowadzenia zajęć: Tarnobrzeg, Sandomierz, Mielec, Staszów.

W przypadku zebrania min. 15 osobowej grupy istnieje możliwość zorganizowania zajęć w innych miejscowościach.