PLACÓWKA AKREDYTOWANA

PRZEZ PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY

Logopedia z alternatywną i wspomagająca komunikacją

Czterosemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku „Logopedia z alternatywną i wspomagającą komunikacją” przygotowują specjalistów w zakresie terapii logopedycznej i porozumiewania się (komunikacji z zastosowaniem AAC).

Czterosemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku „Logopedia z alternatywną i wspomagającą komunikacją” przygotowują specjalistów w zakresie terapii logopedycznej i porozumiewania się (komunikacji z zastosowaniem AAC). Studia mają na celu poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu budowy i funkcjonowania organów mowy, rozpoznawania i korygowania wad wymowy, kryteriów diagnostycznych oraz metod i form prowadzenia zajęć/terapii z porozumiewania się, w tym również z wykorzystaniem AAC oraz logopedycznych z dziećmi i młodzieżą z różnymi zaburzeniami mowy. W czasie studiów uczestnik zdobywa wiedzę specjalistyczną m.in. z zakresu dyslalii, neurologopedii, surdologopedii, tyflologopedii, onkologopedii, balbutologopedii, oligofrenologopedii, logopedii w zaburzeniach ze spektrum autyzmu, emisji i higieny głosu oraz innych specjalistycznych działów w logopedii. Nabywa również umiejętności w obszarze diagnozy i terapii logopedycznej. Znaczne poszerzenie programowe dotyczy diagnozy i terapii pedagogicznej (w tym diagnoza i terapia dysleksji) oraz metod wykorzystywanych w AAC. W ramach bloku tematycznego poruszane są zagadnienia dotyczące roli integracji sensorycznej w procesach rozwoju mowy, logopedyczne aspekty terapii SI, możliwości wspierania rozwoju mowy poprzez terapię ręki, treningi słuchowe. W ramach AAC program studiów obejmuje m.in. język MAKATON, język migowy, piktogramy PIC, PCS i inne. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych II stopnia (magisterskich) z pedagogiki, psychologii, filologii polskiej oraz kierunków medycznych lub innych humanistycznych. Absolwenci mogą wykorzystać zdobyte kwalifikacje do pracy w placówkach szkolnych, wychowawczych i terapeutycznych.

 

Naukę na studiach mogą rozpocząć osoby bez przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy  (weryfikowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej).

Wymaganym dokumentem od kandydata jest zaświadczenie od logopedy, foniatry lub laryngologa o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy

Kandydaci muszą posiadać przygotowanie pedagogiczne.

 

Studia podyplomowe spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 sierpnia 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

 

 

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie słuchacza do prowadzenia zajęć z zakresu logopedii i wszechstronnego usprawniania porozumiewania się – komunikacji wśród dzieci i młodzieży. Program studiów obejmuje wykłady i ćwiczenia ujęte w 8 blokach tematycznych oraz praktykę logopedyczną.

 

 

Korzyści:

Potrzeba utworzenia studiów o takim charakterze została podyktowana aktualnymi wyzwaniami związanymi z zaburzeniami mowy i komunikacji u dzieci i młodzieży. Złożone dysfunkcje rozwojowe w określonych przypadkach wymagają zastosowania komunikacji wspomagającej bądź alternatywnej (AAC), dostosowanej do indywidualnych możliwości człowieka i umożliwiających efektywny kontakt z otoczeniem. Stąd też absolwent studiów podyplomowych jest wszechstronnie przygotowany do pracy logopedycznej jak i terapii porozumiewania się wyrażającej się m.in. w umiejętnościach:

 • prowadzenia działań z zakresu profilaktyki logopedycznej (wczesnej, w placówkach przedszkolnych oraz w szkołach)
 • przeprowadzenia badań przesiewowych, w celu ustalenia stanu mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • dokonywania oceny stanu komunikacji i możliwości jej rozwoju u osób z zaburzeniami mowy
 • przeprowadzania diagnozowania logopedycznego oraz – odpowiednio do jego wyników – postępowania logopedycznego
 • prowadzenia diagnozy zaburzeń komunikacji językowej u pacjentów po udarach i urazach mózgu, niedosłyszących, jąkających się
 • stosowania metod wspierających i alternatywnych w komunikacji
 • konstruowania i prowadzenia programów terapeutycznych dla pacjentów dorosłych i dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej

Absolwent uzyskuje kwalifikacje z zakresu logopedii i terapii porozumiewania się (AAC). Będzie mógł pracować w tym zakresie w różnego rodzaju placówkach oświatowych (przedszkola, szkoły), placówkach opiekuńczo-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych czy założyć własny gabinet.

 

Praktyczny charaketer studiów:
W trakcie studiów podyplomowych realizowane są ścieżki o praktycznym charakterze, przygotowujące absolwentów do pełnego usamodzielnienia w zakresie realizacji diagnozy i terapii logopedycznej oraz porozumiewania się (AAC)

 

Sylwetka absolwenta:

W zakresie wiedzy absolwent studiów zna i rozumie:

 • medyczne, językoznawcze i psychologiczno-pedagogiczne podstawy logopedii
 • zaburzenia mowy, głosu; zaburzenia genetyczne i niepełnosprawności sprzężone
 • rolę integracji sensorycznej w rozwoju mowy i przyswajaniu języka;
 • podstawy neuropsychologii
 • zagadnienie dwujęzyczności i jej rodzaje oraz konsekwencje dwujęzyczności dla rozwoju dziecka
 • zasady wczesnej interwencji i profilaktyki logopedycznej;
 • zasady diagnostyki logopedycznej, w tym również z obszaru porozumiewania się
 • zasady terapii logopedycznej: terapia mowy i porozumiewania się (AAC)
 • metody wykorzystywane w terapii logopedycznej z pacjentem dorosłym i dzieckiem
 • rolę komputera, mediów i nowych technologii w terapii logopedycznej
 • rolę warsztatu pracy logopedy

 

W zakresie umiejętności absolwent studiów:

 • zna językoznawcze i psychologiczno-pedagogiczne podstawy logopedii
 • stosuje działania profilaktyczno-wspomagające
 • zna medyczne podstawy logopedii, stosuje podstawy audiologii i foniatrii, ortodoncji, psychopatologii i psychiatrii, neurologii, neonatologii i fizjoterapii w logopedii
 • analizuje i ocenia rozwój i kształtowanie mowy dziecka oraz psycholingwistykę rozwojową
 • dyzna rolę integracji sensorycznej w rozwoju mowy i przyswajaniu języka
 • określa ryzyko dysleksji oraz dysleksję, w tym przeprowadza jej diagnozę i terapię
 • stosuje różnorodne metody pedagogiczne, logopedyczne w tym metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC) oraz podstawy języka migowego
 • stosuje logorytmikę i logopedię artystyczną
 • realizuje diagnozę, terapię i profilaktykę logopedyczną, w tym terapię z zastosowaniem metod alternatywnych

 

W zakresie kompetencji absolwent studiów:

 • przejawia empatię, wrażliwość etyczną, otwartość, refleksyjność i poczucie odpowiedzialności
 • tworzy klimat przyjazny rozwojowi i funkcjonowaniu dzieci i młodzieży potrzebujących wsparcia w zakresie terapii mowy i porozumiewania się poprzez współpracę z szeroko rozumianym środowiskiem lokalnym oraz rodziną
 • systematycznie uczy się i doskonali własny warsztat zawodowy.


Rekrutacja:
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Dokumenty są przyjmowane do momentu wyczerpania limitu miejsc.


Warunki ukończenia:

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z poszczególnych modułów, realizacji praktyki w wymiarze 120 godzin oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego

      

 

Ramowy program studiów:

Program studiów: 600 godzin (wykłady, ćwiczenia, warsztaty) oraz 120 godz. praktyka pedagogiczna

MODUŁ I: MEDYCZNE PODSTWY LOGOPEDII
Lp. PRZEDMIOT LICZBA GODZIN
1. Anatomia, fizjologia i patologia narządu głosu, mowy i słuchu 20
2. Podstawy ortodoncji 10
3. Podstawy audiologii i foniatrii 10
4. Psychiatria dziecięca 10
5. Podstawy neurologii dziecięcej 10
6. Rola neonatologii i fizjoterapii w logopedii 10
MODUŁ II: LINGWISTYCZNE PODSTAWY LOGOPEDII
7. Fonetyka i fonologia 15
8. Semantyka, składnia i morfologia języka polskiego 20
9. Audiofonologia 10
MODUŁ III: PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE PODSTAWY LOGOPEDII
11. Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży 15
12. Psychologia kliniczna dziecka 10
13. Neuropsychologia 10
14. Psychoterapia 10
15. Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej 5
MODUŁ IV: PODSTAWY ROZWOJU MOWY DZIECKA
16. Kształtowanie się języka dziecka w normie i patologii 15
17. Rozwój psychoruchowy dziecka – parcjalne zaburzenia 10
18. Rola integracji sensorycznej w zaburzeniach rozwoju mowy    i komunikacji 10
19. Wczesna interwencja logopedyczna 20
MODUŁ V: TECHNIKA MÓWIENIA
20. Zaburzenia głosu 10
21. Emisja i higiena głosu 10
22. Logopedia artystyczna 10
MODUŁ VI: ZABURZENIA MOWY I JĘZYKA : DIAGNOZA I TERAPIA
23. Teoria i typologia zaburzeń mowy 15
24. Diagnoza, profilaktyka i terapia logopedyczna (dyslalia) 35
25 Neurologopedia ( afazja, alalia, dyzartria, mutyzm, dysfagia) 35
26. Surdologopedia 20
27. Oligofrenologopedia 10
28. Tyflologopedia 10
29. Balbutologopedia 30
30. Gerontologopedia 10
31. Zaburzenia mowy u osób z ASD 20
32. Onkologopedia 10
33. Zaburzenia mowy w chorobach otępiennych i psychicznych 10
34. Logorytmika 10
35. Metodyka terapii logopedycznej 15
36. Komputer jako narzędzie wspierające pracę logopedy 10
MODUŁ VII: DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA
37. Diagnoza i terapia specyficznych trudności w uczeniu się 15
39. Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych 10
40 Terapia ręki 10
41. Glottodydaktyka 10
MODUŁ VIII: METODYKA AAC
42. Behawioralne strategie uczenia mowy i komunikacji 25
43. Systemy gestowe 15
44. Systemy graficzne 15
45 Pomoce dydaktyczne w AAC 10
Moduł IX: PRAKTYKA LOGOPEDYCZNA 120

 

Kadra :

Kadrę na studiach podyplomowych stanowią osoby posiadające wiedzę i praktyczne doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami komunikacji językowej, w tym głównie praktykujący:  neurologopedzi, logopedzi, lekarze, psycholodzy i pedagodzy specjalni.

Wykaz kadry

 

Organizacja studiów:

 • Studia trwają 4 semestry
 • Zajęcia odbywają się raz w miesiącu
 • Zajęcia będą realizowane podczas zjazdów weekendowych (sobota i niedziela)

 

 

Opłaty za studia:

 • Cena: 6000 zł – możliwość płatności w czterech ratach semestralnych po 1500 zł każda lub w dwunastu ratach miesięcznych po 510 zł
 • Cena ze zniżką dla absolwentów WSEI: 5400 zł * – możliwość płatności w czterech ratach semestralnych po 1350 zł każda lub w dwunastu ratach miesięcznych po 460 zł
 • Cena ze zniżką za jednorazową płatność: 5700 zł *

* Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

 

Termin rozpoczęcia:

Tarnobrzeg: 08 październik 2022 rok

Miejsce prowadzenia zajęć: Tarnobrzeg, Sandomierz, Mielec, Staszów.

W przypadku zebrania min. 15 osobowej grupy istnieje możliwość zorganizowania zajęć w innych miejscowościach.