PLACÓWKA AKREDYTOWANA

PRZEZ PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY

Edukacja dla bezpieczeństwa – studia kwalifikacyjne

Celem studiów jest nabycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” a także zdobycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, umożliwiających pracę w charakterze koordynatora bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych różnych szczebli.

Cel
Celem studiów jest nabycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” a także zdobycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, umożliwiających pracę w charakterze koordynatora bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych różnych szczebli.

Adresaci studiów
Studia podyplomowe adresowane są do nauczycieli oraz osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych pedagogicznych lub innych dodatkowo poświadczonych kwalifikacjami pedagogicznymi.

Ramowy program studiów

 • Współczesne zagrożenia w czasie pokoju i w okresie wojny
 • Psychologiczne aspekty działania w sytuacjach kryzysowych
 • System bezpieczeństwa państwa
 • Zarządzanie kryzysowe i system ratownictwa w Polsce
 • Ochrona ludności i obrona cywilna
 • Patologia zachowań społecznych
 • Prawne podstawy bezpieczeństwa
 • Komunikacja społeczna i media masowe w systemie bezpieczeństwa
 • Udzielanie pierwszej pomocy
 • Metodyka edukacji dla bezpieczeństwa
 • Tworzenie programów edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa
 • Pedagogika wobec zagrożeń i kryzysów
 • Elementy teorii wychowania dla bezpieczeństwa
 • Problemy i zagrożenia społeczne współczesnej młodzieży
 • Elementy teorii profilaktyki i terapii zagrożeń
 • Metodyka planowania i organizowania obrony cywilnej
 • Techniki autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej
 • Seminarium dyplomowe

Program studiów obejmuje 360 godzin zajęć (wykłady, ćwiczenia, warsztaty), 3 semestry

Korzyści dla Absolwentów
Absolwenci studiów podyplomowych  na kierunku "Edukacja dla bezpieczeństwa" uzyskują kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia zajęć z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Zasady rekrutacji:

Kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister)

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń

Aby zostać przyjętym na studia podyplomowe należy złożyć w NPDN Cogito komplet wymaganych dokumentów:

Koszt:

Cena za semestr – 1 000 zł ( 3 000 zł za całość)

Przy jednorazowej opłacie udzielana jest bonifikata w wysokości 5% czesnego

Uczelnia oferuje bonifikaty rodzinne oraz dla studentów i absolwentów WSEI

Istnieje możliwość płatności ratalnej

Miejsce prowadzenia zajęć: Tarnobrzeg, Sandomierz, Mielec, Staszów.

W przypadku zebrania min. 15 osobowej grupy istnieje możliwość zorganizowania zajęć w innych miejscowościach.