PLACÓWKA AKREDYTOWANA

PRZEZ PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY

Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

UWAGA: studia obejmują moduły diagnozy i terapii integracji sensorycznej oraz terapii behawioralnej

Program studiów przewiduje poznawanie metod i technik terapii pedagogicznej z uczniami przejawiającymi specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) oraz kształtowanie umiejętności ich stosowania w pracy indywidualnej jak i grupowej. Zapoznaje z najnowszymi metodami diagnozy zaburzeń rozwojowych w tym również z obszaru zaburzeń integracji sensorycznej. Nowością w zakresie modułów kształcenia jest przygotowanie Słuchacza do organizowania i prowadzenia terapii pedagogicznej z integracją sensoryczną (SI).

 

UWAGA: studia obejmują moduły diagnozy i terapii integracji sensorycznej oraz terapii behawioralnej

 

O STUDIACH

Program studiów przewiduje poznawanie metod i technik terapii pedagogicznej z uczniami przejawiającymi specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) oraz kształtowanie umiejętności ich stosowania w pracy indywidualnej jak i grupowej. Zapoznaje z najnowszymi metodami diagnozy zaburzeń rozwojowych w tym również z obszaru zaburzeń integracji sensorycznej. Nowością w zakresie modułów kształcenia jest przygotowanie Słuchacza do organizowania i prowadzenia terapii pedagogicznej z integracją sensoryczną (SI).

Zajęcia z tego modułu realizowane są w profesjonalnych salach do terapii SI. Studia przygotowują również do planowania i realizowania zajęć korekcyjno - kompensacyjnych i rewalidacyjnych z uczniem niepełnosprawnym – w tym na etapie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Nowością w zakresie modułów kształcenia w tym obszarze jest przygotowanie Słuchacza do organizowania i prowadzenia zajęć rewalidacyjnych w oparciu o SAZ (stosowaną analizę zachowania) – jedną z najbardziej efektywnych strategii uczenia osób z poważnymi zaburzeniami psychicznymi i rozwojowymi w oparciu o metody i techniki behawioralne. Realizacja tego modułu przygotowuje również w profesjonalny sposób do planowania strategii wspierających zachowania pozytywne i modyfikujących zachowania niepożądane w nurcie behawioralnym. Studia trwają trzy semestry i mają charakter kwalifikacyjny. Obejmują 390 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, oraz 120 godzin praktyki. Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy oraz doświadczeni praktycy .

 

CEL

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu terapii pedagogicznej oraz umożliwienie prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą: z trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami sensorycznymi oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

KORZYŚCI

Ukończenie studiów podyplomowych pozwala na zdobycie nowych kwalifikacji, poszerzenie kompetencji i wiedzy nt. diagnozy i terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania, z zaburzeniami z zaburzeniami sensorycznymi oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Studia przygotowują do samodzielnego prowadzenia terapii integracji sensorycznej czy behawioralnej w ramach oddziaływań z zakresu terapii pedagogicznej. Dają możliwość prowadzenia zajęć indywidualnych lub grupowych w placówkach oświatowych, w poradniach psychologiczna – pedagogicznych. Dają również możliwość uruchomienia własnego gabinetu terapii pedagogicznej.

 

PRAKTYCZNY CHARAKTER STUDIÓW

Studia podyplomowe pozwalają na uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia terapii pedagogicznej i zajęć specjalistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Program studiów ma profil praktyczny, co wyraża się m.in. uwzględnieniem w programie większości zajęć w formie ćwiczeń prowadzonych przez doświadczonych praktyków z zakresu terapii pedagogicznej.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie kwalifikacji do pracy w grupach przedszkolnych i klasach szkolnych z dziećmi ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się, w tym integracyjnych, oraz kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uzyskuje tytuł „nauczyciela – specjalisty terapii pedagogicznej”. Absolwenci, którzy posiadają kwalifikacje na poziomie studiów zawodowych, będą mogli prowadzić terapię pedagogiczną tylko w szkołach podstawowych i przedszkolach, a mający wykształcenie magisterskie – we wszystkich typach szkół i placówek.

Absolwent studiów posiada wiedzę z zakresu:

 • rozwoju psychofizycznego dziecka,
 • metodyki pracy terapeutycznej z uczniem,
 • wczesnej interwencji i pomocy dzieciom z zaburzeniami rozwoju mowy oraz zaburzeniami utrudniającymi naukę czytania i pisania,
 • diagnozy pedagogicznej dziecka,
 • przygotowania zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla uczniów z trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami sensorycznymi oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Absolwent posiada umiejętności praktyczne z zakresu:

 • organizacji zajęć terapii pedagogicznej ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania w rozwoju dziecka
 • pracy – konstruowania planów terapeutycznych: okresowych, rocznych i innych,
 • rozpoznawania zaburzeń rozwoju min. języka, dysleksji, dyskalkulii i innych,
 • stymulacji rozwoju psychofizycznego dziecka,
 • doboru metod pracy terapeutycznej,
 • prowadzenia działań edukacyjnych, profilaktycznych – pogadanek dla rodziców na temat zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży np. metod wspierania nauki czytania, pisania, liczenia, rozwoju komunikacji i innych.

 

Ramowy program studiów

Moduł 1. Neuropsychologiczne podstawy rozwoju dziecka

 1. Psychologia rozwojowa z elementami psychologii wychowawczej i klinicznej
 2. Neuropsychologiczne i medyczne podstawy rozwoju dziecka
 3. Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna dla uczniów

Moduł 2. Podstawy pedagogiki korekcyjnej

 1. Pedagogika korekcyjna z podstawami logopedii
 2. Diagnostyka psychopedagogiczna z diagnozą dojrzałości szkolnej
 3. Uczeń z zaburzeniami i odchyleniami i w rozwoju i zachowaniu w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Moduł 3. Metodyka pracy w terapii pedagogicznej

 1. Diagnostyka psychopedagogiczna z diagnozą dojrzałości szkolnej
 2. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 3. Metodyka zajęć terapeutycznych i rewalidacyjnych
 4. Gry i zabawy ruchowe w terapii pedagogicznej
 5. Metodyka pracy z rodziną

Moduł 4. Metodyka terapii integracji sensorycznej

 1. Neurologiczne podstawy integracji sensorycznej
 2. Diagnoza integracji sensorycznej
 3. Metodyka terapii integracji sensorycznej dla uczniów z odchyleniami i zaburzeniami w rozwoju i zachowaniu
 4. Logopedyczne aspekty terapii integracji sensorycznej

Moduł 5. Metodyka terapii behawioralnej

 1. Teoretyczne podstawy stosowanej analizy zachowania
 2. Metodyka stosowanej analizy zachowania
 3. Metodyka pracy nad zachowaniami trudnymi

Moduł 5. Terapia przez sztukę

 1. Muzykoterapia i choreoterapia
 2. Terapia przez sztuki plastyczne
 3. Trening umiejętności społeczno-emocjonalnych z elementami socjoterapii
 4. Biblioterapia

Moduł 5. Praktyka

Łączna liczba godzin 390 godzin + 120 godzin praktyki

 

Organizacja zajęć:

Zajęcia prowadzone są w sposób Hybrydowy, wykłady realizowane są poprzez e-learning, natomiast ćwiczenia stacjonarnie.

Zajęcia rozpoczynają się w marcu (semestr letni) lub w październiku (semestr zimowy)

Studia trwają 3 semestry (390 godzin oraz 120 godzin praktyki)

Zajęcia odbywają się średnio co trzeci weekend (sobota i niedziela)

 

Absolwenci otrzymują:

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

 

Zasady rekrutacji:

Kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister)

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń

Aby zostać przyjętym na studia podyplomowe należy złożyć w NPDN Cogito komplet wymaganych dokumentów:

 

Koszt oraz termin rozpoczęcia:

 

22.10.2022 r. - edycja VI - Tarnobrzeg

- całkowity koszt 3 600 zł.

*Istnieje możliwość 100% dofinansowania

*Przy jednorazowej opłacie udzielana jest bonifikata w wysokości 5% czesnego

*Uczelnia oferuje bonifikaty rodzinne oraz dla studentów i absolwentów WSEI

*Istnieje możliwość płatności ratalnej

 

 

Miejsce prowadzenia zajęć: Tarnobrzeg, Sandomierz, Mielec, Staszów.

W przypadku zebrania min. 15 osobowej grupy istnieje możliwość zorganizowania zajęć w innych miejscowościach.