PLACÓWKA AKREDYTOWANA

PRZEZ PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY

UWAGA

Od tego roku szkolnego wszystkie kierunki na studiach podyplomowych będą realizowane w sposób hybrydowy.

Studia hybrydowe – na czym polegają?

Forma hybrydowa studiów jest połączeniem zajęć stacjonarnych z nauką zdalną oraz oddzielenie zajęć teoretycznych od praktycznych. Na zajęciach teoretycznych (zdalnie) najczęściej odbywają się wykłady, zaś stacjonarnie realizowane są zajęcia praktyczne. W zależności od kierunku jest to 60% wykładów zdalnych oraz 40% zajęć stacjonarnych, które dają wyjątkową szansą na zdobycie cennej wiedzy praktycznej. Wszystkie zajęcia online realizowane są w czasie rzeczywistym z możliwością prowadzenia dyskusji oraz zadawania pytań osobie prowadzącej. Zajęcia prowadzone za pośrednictwem Google Meet (nie ma konieczności instalowania żadnych programów na komputerze, wystarczy konto na Google). Instrukcja zakładania konta na Google.

 100% DOFINANSOWANIA DO STUDIÓW - Jak zdobyć?

 

Celem studiów jest nabycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” a także zdobycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, umożliwiających pracę w charakterze koordynatora bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych różnych szczebli.

Czytaj więcej

Celem realizacji programu jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę umożliwiającą racjonalne programowanie i podejmowanie skutecznych oddziaływań rewidacyjnych i psychokorekcyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży upośledzonej w różnym stopniu (lekkim, umiarkowanym i znacznym), przebywających w placówkach szkolnictwa specjalnego oraz środowisku rodzinnym.

Czytaj więcej

Założenia koncepcyjne studiów podyplomowych wynikają z aktualnych tendencji kształcenia specjalnego oraz potrzeb w obszarze rehabilitacji społecznej i zawodowej. Prawna otwartość wszystkich typów szkół i placówek opiekuńczo-rewalidacyjnych na osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, stwarza konieczność  zdobywania i poszerzania wiedzy na temat organizacji procesu edukacyjnego, wychowawczego i terapeutycznego uwzględniającego specyficzne potrzeby tychże osób.

Czytaj więcej

Trzysemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) z Integracji sensorycznej z terapią ręki umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności z obszaru diagnozy i realizacji zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem atrakcyjnych dla dziecka/pacjenta metod. Studia realizowane są częściowo w formie on-line.

Read More

Celem studiów jest kompleksowe przygotowanie językowe i merytoryczne słuchacza do nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Podczas studiów słuchacz zdobędzie specjalistyczną wiedzę językową (moduł rozwoju kompetencji z j. angielskiego) i metodyczną (dotyczącą nauczania języka angielskiego we wczesnej edukacji), jak również będzie miał możliwość odbycia praktyk w najlepszych placówkach Lubelszczyzny uczących języka angielskiego.

Czytaj więcej

Czterosemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku „Logopedia z alternatywną i wspomagającą komunikacją” przygotowują specjalistów w zakresie terapii logopedycznej i porozumiewania się (komunikacji z zastosowaniem AAC).

Czytaj więcej

Studia podyplomowe spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 sierpnia 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Analiza lokalnego i ogólnopolskiego rynku pracy, monitoring zmian w oświacie oraz analiza trendów w tym zakresie  wskazuje na duże zapotrzebowanie na nauczycieli zawodu w odradzającym się obecnie kształceniu zawodowym.

Zdobycie do posiadanego wykształcenia merytorycznego dodatkowo kwalifikacji nauczycielskich sprzyjać będzie mobilności zawodowej oraz umożliwi prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług szkoleniowych w danej specjalności.

Czytaj więcej

UWAGA: studia obejmują moduły diagnozy i terapii integracji sensorycznej oraz terapii behawioralnej

Program studiów przewiduje poznawanie metod i technik terapii pedagogicznej z uczniami przejawiającymi specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) oraz kształtowanie umiejętności ich stosowania w pracy indywidualnej jak i grupowej. Zapoznaje z najnowszymi metodami diagnozy zaburzeń rozwojowych w tym również z obszaru zaburzeń integracji sensorycznej. Nowością w zakresie modułów kształcenia jest przygotowanie Słuchacza do organizowania i prowadzenia terapii pedagogicznej z integracją sensoryczną (SI).

 

Czytaj więcej

Podstawowym celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi nowymi tendencjami we współczesnej interwencji i wspomaganiu rozwoju dziecka – z poszerzonym blokiem teoretyczno-praktycznym dotyczącym wspomagania rozwoju dzieci autystycznych.

Czytaj więcej

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli, psychologów, pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych, terapeutów, lekarzy, pielęgniarek do: pracy w poradnictwie rodzinnym i psychoseksualnym; prowadzenia edukacji prorodzinnej; nauczania przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” w szkole podstawowej, gimnazjum oraz szkołach ponadgimnazjalnych.

Czytaj więcej

Celem studiów jest uzyskanie przez uczestników kwalifikacji z zakresu organizacji i zarządzania placówką oświatową, zapoznanie słuchaczy z istotą zarządzania w instytucji oświatowej z uwzględnieniem nowoczesnych metod kierowania i zarządzania zmianą oświatową oraz programowaniem i projektowaniem pracy szkoły.

Czytaj więcej

Miejsce prowadzenia zajęć: Tarnobrzeg, Sandomierz, Mielec, Staszów.

W przypadku zebrania min. 15 osobowej grupy istnieje możliwość zorganizowania zajęć w innych miejscowościach.