Zadzwoń:  602  788  178

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

CEL

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do nauczania dzieci, młodzieży i dorosłych oraz przygotowanie słuchaczy do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły,  a także zapoznanie z klasycznymi i nowymi metodami nauczania oraz z istotnymi wymogami reformy systemu edukacji.

ADRESACI STUDIÓW

Absolwenci szkół wyższych zainteresowanych podjęciem pracy w charakterze nauczyciela, wykładowcy, psychologowie zainteresowani pracą z dziećmi w placówkach oświatowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Korzyści

Uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do nauczania dzieci, młodzieży i dorosłych.  Kwalifikacja może być wykorzystywana jako dopełnienie kwalifikacji merytorycznych, umożliwiające nauczanie danego przedmiotu (prowadzenia zajęć) w szkołach i placówkach oświaty na poszczególnych etapach edukacyjnych, a także prowadzenie kształcenia przedmiotów zawodowych w szkołach i placówkach kształcących w zawodach.(zgodnie z wcześniej uzyskanymi kwalifikacjami na poziomie licencjackim czy magisterskim). Ponadto uprawnia do prowadzenia działalności szkoleniowej w danej specjalności. Przygotowanie słuchaczy do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów:

3 semestry / 270 godz.
150 godz. praktyka pedagogiczna

Podstawy edukacji:

 • Systemy edukacji w Polsce i na świecie
 • Ustawodawstwo oświatowe
 • Rozszerzony system oświaty
 • Społeczny sens edukacji

Psychologiczne podstawy funkcjonowania nauczycieli i uczniów w realiach szkolnych:

 • Psychologiczne koncepcje człowieka a interpretacja zachowań ucznia i nauczyciela w szkole
 • Projektowanie działań wspierających rozwój nauczyciela i ucznia
 • Mechanizmy uczniowskie i nauczycielskie
 • Relacje i interakcje międzyludzkie
 • Mechanizmy społeczne w placówce oświatowej
 • Ocenianie i ewaluacja

Planowanie w pracy nauczyciela:

 • Istota planowania
 • Planowanie zadań dydaktycznych
 • Planowanie zadań wychowawczych
 • Funkcjonowanie nauczyciela w placówce oświatowej i w środowisku:
 • Szkoła jako instytucja społeczna
 • Środowisko społeczne ucznia
 • Współpraca szkoły z pozaszkolnymi instytucjami wychowawczymi

Dydaktyka dla nauczyciela:

 • Konteksty psychologiczne, społeczne i polityczne nauczania przedmiotowego
 • Projektowanie procesu kształcenia
 • Strategie i metody kształcenia
 • Struktura jednostki metodycznej

Szczegółowe metodyki nauczania w poszczególnych przedmiotach

Przedmioty uzupełniające:

 • Emisja głosu
 • Prawo oświatowe
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Technologia informacyjna i informatyczna w pracy nauczyciela

Praktyki pedagogiczne

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia rozpoczynają się w marcu (semestr letni) lub w październiku (semestr zimowy)

Studia trwają 3 semestry

Zajęcia odbywają się średnio 2 razy w miesiącu w trybie weekendowym, w soboty i w niedziele od godz. 9:00

Wykłady realizowane są poprzez e-learning

ZASADY REKRUTACJI

Kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister)

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń

Aby zostać przyjętym na studia podyplomowe należy złożyć w NPDN Cogito komplet wymaganych dokumentów:

OPŁATY ZA STUDIA

Cena za semestr – 1 100 zł ( 3 300 zł za całość)

Przy jednorazowej opłacie udzielana jest bonifikata w wysokości 5% czesnego

Uczelnia oferuje bonifikaty rodzinne oraz dla studentów i absolwentów WSEI

Istnieje możliwość płatności ratalnej

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych WSEI

Miejsce prowadzenia zajęć: Tarnobrzeg, Sandomierz, Mielec, Staszów.

W przypadku zebrania min. 15 osobowej grupy istnieje możliwość zorganizowania zajęć w innych miejscowościach.