Zadzwoń:  602  788  178

Oligofrenopedagogika – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Cel:
Celem realizacji programu jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę umożliwiającą racjonalne programowanie i podejmowanie skutecznych oddziaływań rewidacyjnych i psychokorekcyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży upośledzonej w różnym stopniu (lekkim, umiarkowanym i znacznym), przebywających w placówkach szkolnictwa specjalnego oraz środowisku rodzinnym.

Uczestnicy:
Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów I i II stopnia wszystkich kierunków.

Ramowy program studiów:

 • Pedagogika specjalna
 • Oligofrenopedagogika
 • Podstawy psychologiczne rewalidacji upośledzonych umysłowo
 • Rewalidacja indywidualna
 • Metodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych umysłowo
 • Metodyka wykowania głębiej upośledzonych umysłowo
 • Metodyka wychowania w internacie
 • Oligofrenopedagogika: węzłowe problemy, teorie i systemy opieki
 • Podstawy prawne: uregulowania prawne w kraju i na świecie
 • Andragogika: podstawowe pojęcia; obszary i kierunki działalności
 • Warsztaty umiejętności interpersonalnych
 • Elementy tyflopedagogiki i surdopedagogiki
 • Możliwość pozyskiwania funduszy strukturalnychProgram studiów obejmuje:

Ilość semestrów: 3 semestry

Ilość godzin: 300 godzin, z czego 70 godzin w e-learningu i 120 godzin praktyki (wykłady, ćwiczenia, warsztaty oraz praktyki zawodowe)

Korzyści dla absolwentów:

 • Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku "Oligofrenopedagogika" pozwala uzyskać kwalifikacje do:
 • planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej z uwzględnieniem współczesnych koncepcji nauczania i uczenia się oraz wychowania
 • trafnego doboru i stosowania współczesnych form i metod kształcenia oraz usprawniania społecznego osób niepełnosprawnych umysłowo
 • podejmowania czynności diagnostycznych (diagnoza psychopedagogiczna) w zakresie określania u dzieci i młodzieży niepełnosprawnej umysłowo, trudności w uczeniu się oraz ujawnianiu reakcji społecznie oczekiwanych
 • prowadzenia pracy w środowisku rodzinnym dzieci niepełnosprawnych umysłowo (poradnictwo rodzinne).


Absolwenci otrzymują:

Świadectwo ukończenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Zasady rekrutacji:

Kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister)

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń

Aby zostać przyjętym na studia podyplomowe należy złożyć w NPDN Cogito komplet wymaganych dokumentów:

Koszt:

Cena: 2 800 zł za całość

Przy jednorazowej opłacie udzielana jest bonifikata w wysokości 5% czesnego

Uczelnia oferuje bonifikaty rodzinne oraz dla studentów i absolwentów WSEI

Istnieje możliwość płatności ratalnej

 

Termin rozpoczęcia:

październik 2019 r. - Tarnobrzeg

Miejsce prowadzenia zajęć: Tarnobrzeg, Sandomierz, Mielec, Staszów.

W przypadku zebrania min. 15 osobowej grupy istnieje możliwość zorganizowania zajęć w innych miejscowościach.