Zadzwoń:  602  788  178

Logopedia

Cel studiów:
Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie kandydatów do uzyskania  kwalifikacji logopedy, w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii zaburzeń mowy w aspekcie systemu językowego i komunikacji językowej u dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Forma studiów: Studia kwalifikacyjne
Wymiar godzinowy studiów: 630 godzin

Uczestnicy studiów:
Studia są przeznaczone dla magistrów, którzy ukończyli studia wyższe magisterskie o profilu humanistycznym lub społecznym z przygotowaniem pedagogicznym a także absolwentów studiów lekarskich.

Zasady rekrutacji:

 • Kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister)
 • Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń
 • Aby zostać przyjętym na studia podyplomowe należy złożyć w NPDN Cogito komplet wymaganych dokumentów:
 • dyplom/odpis ukończenia studiów wyższych
 • wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy
 • wypełnione podanie o przyjęcie na studia
 • dwie fotografie (wymiar: 3,5 x 4,5)


Rekrutacja:
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Dokumenty są przyjmowane do momentu wyczerpania limitu miejsc.


Warunki ukończenia:

 • Aktywny udział w zajęciach
 • Zaliczenie z wynikiem pozytywnym egzaminów z wybranych przedmiotów kierunkowych oraz praktyk.
 • Napisanie i obrona pracy dyplomowej.
 • Wniesienie wymaganej opłaty za studia

      

Ramowy program studiów: 630 godzin
Moduł A: Medyczne podstawy logopedii – 80 godz.
Moduł B: Psychologiczne i pedagogiczne podstawy logopedii – 55 godz.   
Moduł C: Językoznawcze podstawy logopedii – 90 godz.
Moduł D: Logopedia – 270 godz.
Moduł E: Praktyki logopedyczne – 100 godz.

Perspektywy zawodowe absolwentów:

 • Możliwość zatrudnienia w placówkach resortu oświaty, służby zdrowia i pomocy społecznej.
 • Możliwość zatrudnienia w organizacjach pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia na rzecz osób z zaburzeniami mowy)
 • Możliwość prowadzenia gabinetu prywatnego

Organizacja studiów:

 • Studia trwają 4 semestry
 • Zajęcia odbywają się raz w miesiącu
 • Studia  rozpoczną się w momencie skompletowania grupy.
 • Zajęcia będą realizowane podczas zjazdów weekendowych, które rozpoczynają się w piątek a kończą w niedzielę.
 • Całkowity koszt studiów wynosi: 5 600,00 zł. (płatne w następujących ratach: czesne za każdy semestr po 1400,00 zł płatne do dnia rozpoczęcia danego semestru). Istnieje możliwość opłaty czesnego za każdy semestr w trzech ratach miesięcznych.

 

Termin rozpoczęcia:

Tarnobrzeg: październik 2019


Absolwenci otrzymują:

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Logopedii

Dyplom Logopedy

Miejsce prowadzenia zajęć: Tarnobrzeg, Sandomierz, Mielec, Staszów.

W przypadku zebrania min. 15 osobowej grupy istnieje możliwość zorganizowania zajęć w innych miejscowościach.