Zadzwoń:  602  788  178

Edukacja wczesnoszkolna – studia kwalifikacyjne

Cel
Celem studiów jest doskonalenie warsztatu merytorycznego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, absolwentów studiów wyższych: magisterskich, licencjackich kierunków innych niż pedagogika wczesnoszkolna, kształcenie umiejętności projektowania zintegrowanych sytuacji edukacyjnych w klasach I-III oraz formowanie osobowości nauczyciela jako innowatora-kreatywnego i asertywnego animatora metod i technik edukacyjnych, wrażliwego na dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Studia adresowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Atuty programu

 • Nabycie kwalifikacji w zakresie przygotowania do pracy w szkole w klasach I-III
 • Doskonalenie warsztatu merytorycznego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
 • Nabycie przez nauczycieli umiejętności projektowania zintegrowanych sytuacji edukacyjnych w klasach I-III
 • Formowanie osobowości nauczyciela jako innowatora – kreatywnego i asertywnego animatora metod i technik edukacyjnych, wrażliwego na dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Uzyskanie kwalifikacji umożliwiających zdobycie awansu zawodowego

Ramowy program studiów

 • Psychologia rozwojowa okresu wczesnoszkolnego
 • Podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej
 • Współczesne tendencje w pedagogice wczesnoszkolnej
 • Społeczne aspekty edukacji dziecka
 • Pedagogika zabawy z rytmiką
 • Wychowanie zdrowotne
 • Podstawy komunikacji
 • Literatura dla dzieci
 • Etyka nauczycielska
 • Prawo oświatowe
 • Emisja głosu
 • Metodyka zintegrowanych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach I-III
 • Edukacja polonistyczna z metodyką
 • Matematyka w systemie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej
 • Edukacja przyrodnicza z metodyką w klasach I-III
 • Edukacja muzyczna z metodyką w klasach I-III
 • Edukacja plastyczna z metodyką klasach I-III
 • Edukacja techniczna z metodyką w klasach I-III
 • Wychowanie fizyczne z metodyką w klasach I-III
 • Logopedia
 • Metodyka terapii pedagogicznej
 • Pedagogika dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Podstawy informatyki
 • Ewaluacja osiągnięć szkolnych uczniów klas I-III
 • Praktyki

Program studiów obejmuje 360 godzin zajęć (wykłady, ćwiczenia, warsztaty), 3 semestry

Korzyści dla absolwentów
Ukończenie studiów pozwala uzyskać kwalifikacje do pracy w szkole w klasach I-III a także stawiają nauczycielom możliwości awansu zawodowego.

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Zasady rekrutacji:

Kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister)

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń

Aby zostać przyjętym na studia podyplomowe należy złożyć w NPDN Cogito komplet wymaganych dokumentów:

Koszt:

Cena za semestr – 1 100 zł ( 3 300 zł za całość)

Przy jednorazowej opłacie udzielana jest bonifikata w wysokości 5% czesnego

Uczelnia oferuje bonifikaty rodzinne oraz dla studentów i absolwentów WSEI

Istnieje możliwość płatności ratalnej

Miejsce prowadzenia zajęć: Tarnobrzeg, Sandomierz, Mielec, Staszów.

W przypadku zebrania min. 15 osobowej grupy istnieje możliwość zorganizowania zajęć w innych miejscowościach.