Zadzwoń:  602  788  178

Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

Cel:

Podstawowym celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi nowymi tendencjami we współczesnej dydaktyce, metodyce pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Przygotowanie do korzystania z bogatego repertuaru metod terapeutycznych tworzących kompleksowy model oddziaływania edukacyjno-terapeutycznego.

 

Korzyści:

Program studiów podyplomowych to połączenie teorii z praktyką. Zajęcia prowadzą zarówno teoretycy, jak i osoby pracujące w instytucjach zajmujących się osobami z autystycznym spektrum zaburzeń. Słuchacze mają okazję nie tylko poznać teoretyczne aspekty warunkujące efektywność pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, ale także rozwinąć swoje kompetencje konieczne w pracy nauczyciela w oddziale specjalnym, integracyjnym i ogólnodostępnym czy terapeuty w placówce realizującej rehabilitację społeczną i zawodową.

 

Sylwetka absolwenta:

Studia podyplomowe pozwalają na uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. W zależności od posiadanych bazowych kwalifikacji, osoby kończące studia podyplomowe mogą realizować proces edukacyjny, wychowawczy, terapeutyczny i rewalidacyjny osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w każdym typie placówki edukacyjnej i opiekuńczo-rewalidacyjnej.

Słuchacz zdobędzie umiejętność:

  • diagnozowania psychopedagogicznego uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera
  • poznania specyfiki pracy z uczniami z autyzmem i Zespołem Aspergera
  • planowania efektywnego sposobu pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i Zespołem Aspergera dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb uczniów z uwzględnieniem współczesnej koncepcji pracy z niepełnosprawnymi
  • planowania efektywnego procesu rehabilitacji społecznej i zawodowej z dorosłymi osobami z autyzmem i Zespołem Aspergera

 

Program studiów:

Program studiów 275 godzin zajęć + 120 godzin praktyk

(wykłady, ćwiczenia, warsztaty)

Autystyczne spektrum zaburzeń –psychomedyczna problematyka rozwoju

Autystyczne spektrum zaburzeń

Zaburzenia kliniczne współwystępujące u osób z ASD

Diagnoza funkcjonalna osób z ASD

Założenia interdyscyplinarnego wsparcia dla dziecka z autyzmem/Zespołem Aspergera i jego rodziny

Prawne podstawy organizacji edukacji i rewalidacji osób z ASD

Propedeutyka interdyscyplinarnej opieki medycznej dla dzieci z ASD

Terapia i wsparcie rodziny osoby z ASD

Wczesne wspomaganie i edukacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

Podstawy metodyki nauczania i wychowania uczniów z ASD

Dydaktyka specjalna

Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z ASD

Metodyka nauczania osób z autyzmem i zespołem Aspergera

Alternatywne i wspomagające metody komunikacji

Metodyka nauczania i wychowania uczniów z ASD w przedszkolu

Metodyka nauczania i wychowania uczniów z ASD w I etapie edukacyjnym

Metodyka nauczania i wychowania uczniów z ASD w II i III etapie edukacyjnym

Rewalidacja osób z ASD w placówce szkolnej

Metodyka zajęć rewalidacyjnych z uczniami z ASD

Podstawy Stosowanej Analizy Zachowania (ABA)

Rehabilitacja społeczna i zawodowa dorosłych osób z ASD

Rehabilitacja społeczna i zawodowa dorosłych osób z ASD

Stymulacja polisensoryczna i integracja sensoryczna

 

Organizacja zajęć:

Zajęcia rozpoczynają się w marcu (semestr letni) lub w październiku (semestr zimowy)

Studia trwają 3 semestry

Zajęcia odbywają się średnio 2 raz w miesiącu w trybie weekendowym

Wykłady realizowane są poprzez e-learning

 

Absolwenci otrzymują:

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

 

Zasady rekrutacji:

Kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister)

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń

Aby zostać przyjętym na studia podyplomowe należy złożyć w NPDN Cogito komplet wymaganych dokumentów:

dyplom/odpis ukończenia studiów wyższych

wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy

wypełnione podanie o przyjęcie na studia

dwie fotografie (wymiar: 3,5 x 4,5)

 

Koszt:

Cena: 2 700 zł za całość

Przy jednorazowej opłacie udzielana jest bonifikata w wysokości 5% czesnego

Uczelnia oferuje bonifikaty rodzinne oraz dla studentów i absolwentów WSEI

Istnieje możliwość płatności ratalnej

 

 

 

* w przypadku zebrania min. 15 osobowej grupy istnieje możliwość realizacji w innych miastach

Miejsce prowadzenia zajęć: Tarnobrzeg, Sandomierz, Mielec, Staszów.

W przypadku zebrania min. 15 osobowej grupy istnieje możliwość zorganizowania zajęć w innych miejscowościach.