Zadzwoń:  602  788  178

Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

Cel:

Podstawowym celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi nowymi tendencjami we współczesnej dydaktyce, metodyce pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Przygotowanie do korzystania z bogatego repertuaru metod terapeutycznych tworzących kompleksowy model oddziaływania edukacyjno-terapeutycznego.

 

Korzyści:

Program studiów podyplomowych to połączenie teorii z praktyką. Zajęcia prowadzą zarówno teoretycy, jak i osoby pracujące w instytucjach zajmujących się osobami z autystycznym spektrum zaburzeń. Słuchacze mają okazję nie tylko poznać teoretyczne aspekty warunkujące efektywność pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, ale także rozwinąć swoje kompetencje konieczne w pracy nauczyciela w oddziale specjalnym, integracyjnym i ogólnodostępnym czy terapeuty w placówce realizującej rehabilitację społeczną i zawodową.

 

Sylwetka absolwenta:

Studia podyplomowe pozwalają na uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. W zależności od posiadanych bazowych kwalifikacji, osoby kończące studia podyplomowe mogą realizować proces edukacyjny, wychowawczy, terapeutyczny i rewalidacyjny osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w każdym typie placówki edukacyjnej i opiekuńczo-rewalidacyjnej.

Słuchacz zdobędzie umiejętność:

  • diagnozowania psychopedagogicznego uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera
  • poznania specyfiki pracy z uczniami z autyzmem i Zespołem Aspergera
  • planowania efektywnego sposobu pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i Zespołem Aspergera dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb uczniów z uwzględnieniem współczesnej koncepcji pracy z niepełnosprawnymi
  • planowania efektywnego procesu rehabilitacji społecznej i zawodowej z dorosłymi osobami z autyzmem i Zespołem Aspergera

 

Program studiów:

Program studiów – 410 godz.

 

Moduł 1. Psychopedagogiczna problematyka rozwoju dziecka

(obejmujący 45 godzin: 15W i 30C z czego 15 godzin w e-learning)

Moduł 2. Diagnostyka psycho-pedagogiczna i medyczna dziecka niepełnosprawnego

(obejmujący 60 godzin: 35W i 25C z czego 15 godzin w e-learning)

Moduł 3. Założenia programowe procesu wczesnego wspomagania rozwoju

(obejmujący 40 godzin: 10W i 30C z czego 15 godzin w e-learning)

Moduł 4. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z autystycznym spektrum zaburzeń 

(obejmujący 30 godzin: 20W i 10C)

Moduł 5. Strategie rewalidacyjne w procesie wczesnego wspomagania rozwoju

(obejmujący 55 godzin: 25W i 30C z czego 13 godzin w e-learning)

Moduł 6. Metodyki wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z innymi zaburzeniami rozwoju

(obejmujący 60 godzin: 30W i 30C z czego 10 godzin w e-learning)

 

Łączna liczba godzin 290 (135W i 155C) z czego 80 godzin w e-learning + 120 godzin praktyki

 

Organizacja zajęć:

Zajęcia rozpoczynają się w marcu (semestr letni) lub w październiku (semestr zimowy)

Studia trwają 3 semestry

Zajęcia odbywają się średnio 2 raz w miesiącu w trybie weekendowym (sobota i niedziela)

 

Absolwenci otrzymują:

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

 

Zasady rekrutacji:

Kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister)

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń

Aby zostać przyjętym na studia podyplomowe należy złożyć w NPDN Cogito komplet wymaganych dokumentów:

dyplom/odpis ukończenia studiów wyższych

wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy

wypełnione podanie o przyjęcie na studia

dwie fotografie (wymiar: 3,5 x 4,5)

 

Koszt:

Cena: 3 300 zł za całość

Przy jednorazowej opłacie udzielana jest bonifikata w wysokości 5% czesnego

Uczelnia oferuje bonifikaty rodzinne oraz dla studentów i absolwentów WSEI

Istnieje możliwość płatności ratalnej

 

 

 

* w przypadku zebrania min. 15 osobowej grupy istnieje możliwość realizacji w innych miastach

Miejsce prowadzenia zajęć: Tarnobrzeg, Sandomierz, Mielec, Staszów.

W przypadku zebrania min. 15 osobowej grupy istnieje możliwość zorganizowania zajęć w innych miejscowościach.