Zadzwoń:  602  788  178

Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

 Kwalifikacyjne studia podyplomowe adresowane są do czynnych zawodowo nauczycieli. Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego osób z autyzmem na każdym etapie edukacyjnym: od wczesnego wspomagania rozwoju po przygotowanie do aktywności zawodowej. Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności i postaw realizujących potrzeby i możliwości edukacyjne osób z autyzmem, współpracę z ich środowiskiem wychowawczym oraz innymi specjalistami.

 

 

Adresaci studiów:

Nauczyciele przedmiotowi (także przedmiotów zawodowych), nauczyciele: nauczania początkowego, nauczania przedszkolnego, nauczyciele – wychowawcy, nauczyciele – pedagodzy, nauczyciele – psychologowie, nauczyciele – terapeuci, a także osoby, które ukończyły studia z zakresu pedagogiki lub nauk pokrewnych.

Słuchaczami mogą być również licencjaci przygotowujący się do wykonywania zawodu nauczyciela. Koniecznym warunkiem jest posiadanie przygotowania pedagogicznego.

 

Atuty programu:

Przygotowanie do korzystania z bogatego repertuaru metod terapeutycznych tworzących kompleksowy model oddziaływania edukacyjno-terapeutycznego (m.in. TEACCH, terapia behawioralna, terapia SI, trening umiejętności społecznych, trening teorii umysłu itp.)

Nabycie umiejętności w doborze metod i realizacji wspomagania komunikacji z wykorzystaniem metod AAC, radzenia sobie z trudnymi zachowaniami i wiele innych cennych umiejętności, które sprawią, iż edukacja, rewalidacja i wczesne wspomaganie rozwoju osób z ASD stanie się efektywne

Współpraca z wieloma placówkami na terenie Polski, które umożliwiają optymalny proces doskonalenia praktycznego (do wyboru przez słuchacza)

Zajęcia poprowadzone przez wysoko wykwalifikowanych wykładowców i ekspertów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym: pedagodzy, psychologowie, psychiatrzy, lekarze, fizjoterapeuci, licencjonowali terapeuci – z różnych terenów Polski (m.in. Kraków, Warszawa, Lublin)

Nowoczesne metody dydaktyczne (warsztatowy charakter pracy, zajęcia w placówkach specjalistycznych)

Materiały dydaktyczne dla słuchaczy

Program lojalnościowy dla absolwentów WSEI (bonifikata w opłacie czesnego)

Bonifikaty w czesnym dla firm i dla rodzin

Ratalny system płatności

 

Program studiów:

Program studiów 290 godzin zajęć + 120 godzin praktyk

(wykłady, ćwiczenia, warsztaty)

Autystyczne spektrum zaburzeń –psychomedyczna problematyka rozwoju

Autystyczne spektrum zaburzeń

Zaburzenia kliniczne współwystępujące u osób z ASD

Diagnoza funkcjonalna osób z ASD

Założenia interdyscyplinarnego wsparcia dla dziecka z autyzmem/Zespołem Aspergera i jego rodziny

Prawne podstawy organizacji edukacji i rewalidacji osób z ASD

Propedeutyka interdyscyplinarnej opieki medycznej dla dzieci z ASD

Terapia i wsparcie rodziny osoby z ASD

Wczesne wspomaganie i edukacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

Podstawy metodyki nauczania i wychowania uczniów z ASD

Dydaktyka specjalna

Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z ASD

Metodyka nauczania osób z autyzmem i zespołem Aspergera

Alternatywne i wspomagające metody komunikacji

Metodyka nauczania i wychowania uczniów z ASD w przedszkolu

Metodyka nauczania i wychowania uczniów z ASD w I etapie edukacyjnym

Metodyka nauczania i wychowania uczniów z ASD w I i III etapie edukacyjnym

Rewalidacja osób z ASD w placówce szkolnej

Metodyka zajęć rewalidacyjnych z uczniami z ASD

Podstawy Stosowanej Analizy Zachowania (ABA)

Rehabilitacja społeczna i zawodowa dorosłych osób z ASD

Rehabilitacja społeczna i zawodowa dorosłych osób z ASD

Stymulacja polisensoryczna i integracja sensoryczna

 

Organizacja zajęć:

Zajęcia rozpoczynają się w marcu (semestr letni) lub w październiku (semestr zimowy)

Studia trwają 2 semestry

Zajęcia odbywają się średnio 2 raz w miesiącu w trybie weekendowym

Wykłady realizowane są poprzez e-learning

 

Absolwenci otrzymują:

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

 

Zasady rekrutacji:

Kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister)

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń

Aby zostać przyjętym na studia podyplomowe należy złożyć w NPDN Cogito komplet wymaganych dokumentów:

dyplom/odpis ukończenia studiów wyższych

wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy

wypełnione podanie o przyjęcie na studia

dwie fotografie (wymiar: 3,5 x 4,5)

 

Koszt:

Cena za semestr – 1 350 zł ( 2 700 zł za całość)

Przy jednorazowej opłacie udzielana jest bonifikata w wysokości 5% czesnego

Uczelnia oferuje bonifikaty rodzinne oraz dla studentów i absolwentów WSEI

Istnieje możliwość płatności ratalnej

 

Termin pierwszego zjazdu:*

28-29.09.2019r. - Tarnobrzeg

* w przypadku zebrania min. 15 osobowej grupy istnieje możliwość realizacji w innych miastach

Miejsce prowadzenia zajęć: Tarnobrzeg, Sandomierz, Mielec, Staszów.

W przypadku zebrania min. 15 osobowej grupy istnieje możliwość zorganizowania zajęć w innych miejscowościach.