Zadzwoń:  602  788  178

Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

NOWOŚĆ: studia obejmują moduły diagnozy i terapii integracji sensorycznej oraz terapii behawioralnej

 

O STUDIACH

Program studiów przewiduje poznawanie metod i technik terapii pedagogicznej z uczniami przejawiającymi specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) oraz kształtowanie umiejętności ich stosowania w pracy indywidualnej jak i grupowej. Zapoznaje z najnowszymi metodami diagnozy zaburzeń rozwojowych w tym również z obszaru zaburzeń integracji sensorycznej. Nowością w zakresie modułów kształcenia jest przygotowanie Słuchacza do organizowania i prowadzenia terapii pedagogicznej z integracją sensoryczną (SI).

Zajęcia z tego modułu realizowane są w profesjonalnych salach do terapii SI. Studia przygotowują również do planowania i realizowania zajęć korekcyjno - kompensacyjnych i rewalidacyjnych z uczniem niepełnosprawnym – w tym na etapie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Nowością w zakresie modułów kształcenia w tym obszarze jest przygotowanie Słuchacza do organizowania i prowadzenia zajęć rewalidacyjnych w oparciu o SAZ (stosowaną analizę zachowania) – jedną z najbardziej efektywnych strategii uczenia osób z poważnymi zaburzeniami psychicznymi i rozwojowymi w oparciu o metody i techniki behawioralne. Realizacja tego modułu przygotowuje również w profesjonalny sposób do planowania strategii wspierających zachowania pozytywne i modyfikujących zachowania niepożądane w nurcie behawioralnym. Studia trwają trzy semestry i mają charakter kwalifikacyjny. Obejmują 350 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych (w tym 120 godzin praktyki). Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy oraz doświadczeni praktycy .

 

CEL

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu terapii pedagogicznej oraz umożliwienie prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą: z trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami sensorycznymi oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

KORZYŚCI

Ukończenie studiów podyplomowych pozwala na zdobycie nowych kwalifikacji, poszerzenie kompetencji i wiedzy nt. diagnozy i terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania, z zaburzeniami z zaburzeniami sensorycznymi oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Studia przygotowują do samodzielnego prowadzenia terapii integracji sensorycznej czy behawioralnej w ramach oddziaływań z zakresu terapii pedagogicznej. Dają możliwość prowadzenia zajęć indywidualnych lub grupowych w placówkach oświatowych, w poradniach psychologiczna – pedagogicznych. Dają również możliwość uruchomienia własnego gabinetu terapii pedagogicznej.

 

PRAKTYCZNY CHARAKTER STUDIÓW

Studia podyplomowe pozwalają na uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia terapii pedagogicznej i zajęć specjalistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Program studiów ma profil praktyczny, co wyraża się m.in. uwzględnieniem w programie większości zajęć w formie ćwiczeń prowadzonych przez doświadczonych praktyków z zakresu terapii pedagogicznej.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie kwalifikacji do pracy w grupach przedszkolnych i klasach szkolnych z dziećmi ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się, w tym integracyjnych, oraz kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uzyskuje tytuł „nauczyciela – specjalisty terapii pedagogicznej”. Absolwenci, którzy posiadają kwalifikacje na poziomie studiów zawodowych, będą mogli prowadzić terapię pedagogiczną tylko w szkołach podstawowych i przedszkolach, a mający wykształcenie magisterskie – we wszystkich typach szkół i placówek.

Absolwent studiów posiada wiedzę z zakresu:

 • rozwoju psychofizycznego dziecka,
 • metodyki pracy terapeutycznej z uczniem,
 • wczesnej interwencji i pomocy dzieciom z zaburzeniami rozwoju mowy oraz zaburzeniami utrudniającymi naukę czytania i pisania,
 • diagnozy pedagogicznej dziecka,
 • przygotowania zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla uczniów z trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami sensorycznymi oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Absolwent posiada umiejętności praktyczne z zakresu:

 • organizacji zajęć terapii pedagogicznej ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania w rozwoju dziecka
 • pracy – konstruowania planów terapeutycznych: okresowych, rocznych i innych,
 • rozpoznawania zaburzeń rozwoju min. języka, dysleksji, dyskalkulii i innych,
 • stymulacji rozwoju psychofizycznego dziecka,
 • doboru metod pracy terapeutycznej,
 • prowadzenia działań edukacyjnych, profilaktycznych – pogadanek dla rodziców na temat zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży np. metod wspierania nauki czytania, pisania, liczenia, rozwoju komunikacji i innych.

 

Ramowy program studiów

Moduł 1. Teoretyczne podstawy oddziaływań w zakresie terapii pedagogicznej (obejmujący 55 godzin: 35W i 20C)

Moduł 2. Metodyka pracy w terapii pedagogicznej (obejmujący 50 godzin: 20W i 30C)

Moduł 3. Metodyka terapii integracji sensorycznej (obejmujący 45 godzin: 20W i 25C)

Moduł 4. Metodyka terapii behawioralnej (obejmujący 45 godzin: 25W i 20C)

Moduł 5. Terapia przez sztukę (obejmujący 30 godzin: 5W i 25C)

Łączna liczba godzin 230 (105 W i 125 C) + 120 godzin praktyki

 

Organizacja zajęć:

Zajęcia rozpoczynają się w marcu (semestr letni) lub w październiku (semestr zimowy)

Studia trwają 3 semestry (350 godzin w tym 120 godzin praktyki)

Zajęcia odbywają się średnio 2 razy w miesiącu w trybie weekendowym

Wykłady realizowane są poprzez e-learning

 

Absolwenci otrzymują:

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

 

Zasady rekrutacji:

Kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister)

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń

Aby zostać przyjętym na studia podyplomowe należy złożyć w NPDN Cogito komplet wymaganych dokumentów:

 

Koszt:

Cena: 2 800 zł za całość

Przy jednorazowej opłacie udzielana jest bonifikata w wysokości 5% czesnego

Uczelnia oferuje bonifikaty rodzinne oraz dla studentów i absolwentów WSEI

Istnieje możliwość płatności ratalnej

 

Termin pierwszego zjazdu:*

marzec 2020 r. - Tarnobrzeg

* w przypadku zebrania min. 15 osobowej grupy istnieje możliwość realizacji w innych miastach

 

Miejsce prowadzenia zajęć: Tarnobrzeg, Sandomierz, Mielec, Staszów.

W przypadku zebrania min. 15 osobowej grupy istnieje możliwość zorganizowania zajęć w innych miejscowościach.