Zadzwoń:  602  788  178

Celem studiów jest nabycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” a także zdobycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, umożliwiających pracę w charakterze koordynatora bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych różnych szczebli.

Czytaj więcej

Założenia koncepcyjne studiów podyplomowych wynikają z aktualnych tendencji kształcenia specjalnego oraz potrzeb w obszarze rehabilitacji społecznej i zawodowej. Prawna otwartość wszystkich typów szkół i placówek opiekuńczo-rewalidacyjnych na osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, stwarza konieczność  zdobywania i poszerzania wiedzy na temat organizacji procesu edukacyjnego, wychowawczego i terapeutycznego uwzględniającego specyficzne potrzeby tychże osób. Oferta studiów wypełnia również poważną lukę w dotychczasowym modelu kształcenia nauczycieli, w którym problematyka związana z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w kontekście edukacji, rewalidacji i terapii była najczęściej pomijana. Dotychczasowe specjalizacje w ramach pedagogiki specjalnej, nie odpowiadają współczesnym za potrzebowaniom na edukację i terapię osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Innowacyjność naszej propozycji polega na różnicowym potraktowaniu autyzmu i zaburzeń współwystępujących w obszarach: rozwojowym, rewalidacyjnym i edukacyjnym. Studia obejmują 395 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych (w tym 120 godzin praktyk). Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy oraz doświadczeni praktycy.

Czytaj więcej

Celem studiów jest doskonalenie warsztatu merytorycznego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, absolwentów studiów wyższych: magisterskich, licencjackich kierunków innych niż pedagogika wczesnoszkolna, kształcenie umiejętności projektowania zintegrowanych sytuacji edukacyjnych w klasach I-III oraz formowanie osobowości nauczyciela jako innowatora-kreatywnego i asertywnego animatora metod i technik edukacyjnych, wrażliwego na dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Studia adresowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Czytaj więcej

Celem studiów jest kompleksowe przygotowanie językowe i merytoryczne słuchacza do nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Podczas studiów słuchacz zdobędzie specjalistyczną wiedzę językową (moduł rozwoju kompetencji z j. angielskiego) i metodyczną (dotyczącą nauczania języka angielskiego we wczesnej edukacji), jak również będzie miał możliwość odbycia praktyk w najlepszych placówkach Lubelszczyzny uczących języka angielskiego.

Czytaj więcej

Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie kandydatów do uzyskania  kwalifikacji logopedy, w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii zaburzeń mowy w aspekcie systemu językowego i komunikacji językowej u dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Czytaj więcej

Celem realizacji programu jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę umożliwiającą racjonalne programowanie i podejmowanie skutecznych oddziaływań rewidacyjnych i psychokorekcyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży upośledzonej w różnym stopniu (lekkim, umiarkowanym i znacznym), przebywających w placówkach szkolnictwa specjalnego oraz środowisku rodzinnym.

Czytaj więcej

Studia podyplomowe z zakresu Przygotowania pedagogicznego pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje.

Czytaj więcej

NOWOŚĆ: studia obejmują moduły diagnozy i terapii integracji sensorycznej oraz terapii behawioralnej

Program studiów przewiduje poznawanie metod i technik terapii pedagogicznej z uczniami przejawiającymi specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) oraz kształtowanie umiejętności ich stosowania w pracy indywidualnej jak i grupowej. Zapoznaje z najnowszymi metodami diagnozy zaburzeń rozwojowych w tym również z obszaru zaburzeń integracji sensorycznej. Nowością w zakresie modułów kształcenia jest przygotowanie Słuchacza do organizowania i prowadzenia terapii pedagogicznej z integracją sensoryczną (SI).

 

Czytaj więcej

Podstawowym celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi nowymi tendencjami we współczesnej interwencji i wspomaganiu rozwoju dziecka – z poszerzonym blokiem teoretyczno-praktycznym dotyczącym wspomagania rozwoju dzieci autystycznych.

Czytaj więcej

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli, psychologów, pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych, terapeutów, lekarzy, pielęgniarek do: pracy w poradnictwie rodzinnym i psychoseksualnym; prowadzenia edukacji prorodzinnej; nauczania przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” w szkole podstawowej, gimnazjum oraz szkołach ponadgimnazjalnych.

Czytaj więcej

Celem studiów jest uzyskanie przez uczestników kwalifikacji z zakresu organizacji i zarządzania placówką oświatową, zapoznanie słuchaczy z istotą zarządzania w instytucji oświatowej z uwzględnieniem nowoczesnych metod kierowania i zarządzania zmianą oświatową oraz programowaniem i projektowaniem pracy szkoły.

Czytaj więcej

Miejsce prowadzenia zajęć: Tarnobrzeg, Sandomierz, Mielec, Staszów.

W przypadku zebrania min. 15 osobowej grupy istnieje możliwość zorganizowania zajęć w innych miejscowościach.