Zadzwoń:  602  788  178

SZKOLNA INTERWENCJA PROFILAKTYCZNA

 

Metoda interwencji profilaktycznej może być stosowana w momencie ujawnienia faktu eksperymentowania przez ucznia z substancjami psychoaktywnymi lub podejrzenia o tego typu zachowania ryzykowne. Jednym z elementów interwencji jest współpraca z rodzicami ucznia, która polega na wsparciu emocjonalnym rodziców, edukacji w zakresie wiedzy o substancjach odurzających oraz wspólnej pomocy dziecku.

 

Główne cele interwencji

 1. Z perspektywy ucznia z grupy ryzyka: zapobieganie dalszemu używaniu substancji psychoaktywnych przez ucznia poprzez podejmowanie przez szkołę działań interwencyjnych z udziałem rodziców i nastawionych na udzielenie pomocy oraz wsparcia, które polega na:
 • utrzymaniu więzi z dzieckiem,
 • nawiązaniu przez szkołę współpracy z uczniem i rodzicami,
 • udzieleniu wsparcia rodzicom ucznia w rozwiązywaniu problemu.
 1. Z perspektywy społeczności szkolnej: zapobieganie problemom związanym z używaniem substancji psychoaktywnych przez uczniów poprzez konsekwentne stosowanie procedury interwencji, które umacnia obowiązujące w szkole zasady i normy. Składa się na to:
 • wprowadzenie zmian o charakterze systemowym,
 • podjęcie decyzji przez radę pedagogiczną o stosowaniu metody interwencji w szkole,
 • budowanie motywacji nauczycieli do rozwijania ich kompetencji zawodowych.

 

SZKOLENIE REALIZOWANE JEST W DWÓCH ETAPACH:

ETAP I – 4-godzinne szkolenie dla rady pedagogicznej

Cele

 • budowanie przekonania, że metoda interwencji może być przydatna,
 • rozpoczęcie dyskusji na temat celów, założeń i przebiegu działań,
 • wyłonienie nauczycieli, którzy zostaną przygotowani do prowadzenia działań interwencyjnych.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

 • cele i schemat postępowania interwencyjnego wobec ucznia sięgającego po środki psychoaktywne,
 • podstawy prawne interwencji profilaktycznej w szkole,
 • wiedza na temat substancji psychoaktywnych,
 • znaczenie i zasady dobrej współpracy w gronie pedagogicznym.

ETAP II – 12-godzinne szkolenie dla wybranych nauczycieli

Cele

Przygotowanie wybranych nauczycieli do:

 • prowadzenia rozmów interwencyjnych z uczniem i rodzicami,
 • sporządzania kontraktu dla ucznia we współpracy z rodzicami,
 • adekwatnej oceny efektów własnych działań.

 

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

 • praktyczne wykorzystanie wiedzy o substancjach psychoaktywnych,
 • zasady porozumiewania się w sytuacjach konfliktowych,
 • sytuacja psychologiczna uczestników interwencji: nauczycieli, uczniów i rodziców,
 • prezentacja procesu interwencji i ćwiczenie poszczególnych elementów: rozmowy z uczniem, rozmowy z rodzicami, opracowywanie kontraktu.

 

Koszt realizacji szkolenia:

1 etap - szkolenie całej rady pedagogicznej w szkole ( szkolenie to ma na celu poinformowanie o celach oraz sposobach realizacji postępowanie interwencyjnego).

Cena: 400 zł (4 godz. szkolenie)

2 etap - szkolenie warsztatowe dotyczące szczegółów postępowania interwencyjnego dla osób udzielających wsparcia, 2-3 osoby wybrane z grona pedagogicznego.

Cena: 170 zł od osoby (12 godz. szkolenie warsztatowe)

 

Osoba prowadząca: Anna Suszczyńska – psycholog, instruktor programu, trener Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Lista instruktorów ORE